REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Identifică-te cu moldcell money și primește 100 MDL bonus pe portofel”

DEFINIŢII

Organizator- societate emitentă de monedă electronică și în același timp furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice „MOLDCELL” S.A. (în continuare și Moldcell) cu sediul pe adresa MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad, 3

Identifică-te cu moldcell money și primește 100 MDL bonus pe portofel – campanie promoțională de promovare a produselor și serviciilor Moldcell în calitate de societate emitentă de monedă electronică, organizată în scopul de stimulare a identificării a utilizatorilor serviciilor de emitere a monedei electronice și/sau serviciilor de plată Moldcell. Toate premiile în cadrul campaniei vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului.

Participant– persoană fizică, care corespunde condițiilor de eligibilitate expuse în prezentul Regulament.

Tichet de participare– tichet cu număr de serie unic, remis de Organizator Participantului la procurarea produselor.

moldcell money - serviciile de plată și sau emitere/răscumpărare de monedă electronică oferite de Organizator utilizatorilor săi, persoane fizice prin intermediul unui Cont „moldcell money”

Cont moldcell money - cont deținut în numele unui utilizator al serviciului moldcell money, folosit pentru executarea operațiunilor de plată.

Portofel Bonus – compartiment al contului moldcell money în care sunt stocate fondurile obținute din campaniile promoționale, asupra cărora se aplică regulile respective ale acestor campanii.

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

 • 1.1.    Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).
 • 1.2.    Prezentul Regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultat pe pagina de internet www.moldcell.md a Organizatorului, în secțiunea dedicată Campaniei.
 • 1.3.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, iar orice astfel de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoștința utilizatorilor/participanților prin intermediul acelorași modalități de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.
 • 1.4.    Fondul de premii este de 100 000 (una sută mii) MDL.

2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

 • 2.1.    Campania este organizată și se va desfășura pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada 1 septembrie 2023 – 30 noiembrie 2023 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
 • 2.2.    Participă în campanie utilizatorii care, în perioada 1 septembrie 2023 – 30 noiembrie 2023, sunt identificați cu succes conform condițiilor prezentului Regulament.
 • 2.3.    Campanie se va considera încheiată la data de 30 noiembrie 2023 sau mai devreme, la momentul epuizării stocului de premii alocat.

3. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI ELIGIBILITATE

 • 3.1.    La prezenta Campanie poate participa orice persoană fizică, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
         • este titularul/a unui cont activ moldcell money deschis în Perioada Campaniei sau înaintea Perioadei Campaniei;
         • are împlinită vârsta de 18 ani
         • nu a executat procesul de identificarea a titularului unui cont moldcell money până la data de 01 septembrie 2023;
         • este printre primele 1000 de persoane care au executat cu succes procesul de identificare a contului moldcell money, în perioada 1 septembrie 2023 – 30 noiembrie 2023.
 • 3.2.    Orice participant la Campanie poate fi exclus de la participare sau poate fi anulat premiul acordat acestuia dacă:
         • În perioada de derulare a prezentei Campanii, Participantul a încălcat prevederile prezentului Regulament.
         • După încheierea Campaniei, Participantul a comis acțiuni care intră în contradicție cu politica Moldcell sau care atentează la reputația acesteia.
 • 3.3.    La prezenta Campanie nu pot participa angajații Organizatorului.
 •  

4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 • 4.1.    Participanții la Campanie vor fi considerați utilizatorii titulari ai unui cont moldcell money, activ la momentul lansării Campaniei, sau care pe parcursul desfășurării Campaniei au deschis un cont moldcell money, prin descărcarea aplicației mobile moldcell money versiunea Android sau iOS, au înregistrat un cont moldcell money, și au executat cu succes procesul de identificare printre primii 1,000 utilizatori participanți la campanie, în perioada 1 septembrie 2023 – 30 noiembrie 2023.
 • 4.2.    Înregistrarea contului moldcell money se face prin utilizarea numerelor de telefonie celulară mobilă a oricărui operator din Republica Moldova.
 • 4.3.    Este posibilă înregistrarea unui singur cont moldcell money pe baza unui număr de telefonie celulară mobilă.
 •  

5. PREMII

 • 5.1.    În cadrul Campaniei, Organizatorul oferă utilizatorilor care îndeplinesc Condițiile de participare și eligibilitate, astfel cum sunt reglementate în prezentul Regulament, premiu în valoare de 100 MDL.
 • 5.2.    Premiul în valoare de 100 MDL se oferă prin depunerea prin transfer în compartimentul ‘portofel bonus’ al contului de plată moldcell money a sumei premiului în decurs de 3 zile lucrătoare de la trecerea cu succes a procesului de identificare și poate fi utilizat pentru executarea plăților disponibile în aplicația moldcell money, însă nu poate fi transferat online/în numerar altor utilizatori care dețin conturi în cadrul moldcell money sau la alți prestatori de servicii de plată, precum și nu poate fi retras în numerar.
 • 5.3.    Se oferă un singur premiu per participant, chiar dacă acesta trece cu succes identificarea pentru mai multe conturi moldcell money.
 • 5.4.    Premiul este valabil și poate fi valorificat până pe 30 noiembrie 2024. În caz că premiul nu a fost valorificat, total sau parțial, suma nevalorificată va fi anulată pe 1 decembrie 2024, ora 00:00.
 • 5.5.    Posibilitatea de a utiliza suma premiului va fi retrasă, fără posibilitate de restituire, în cazul în care contul moldcell money va fi închis, indiferent de cauză.
 • 5.6.    Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând premiul oferit în cadrul prezentei Campanii, precum și condițiile de desfășurare a Campaniei. Modificarea ulterioară a premiilor oferite în cadrul Campaniei, va fi anunțată prin publicarea informației respective pe site-ul oficial www.moldcell.md, cu modificarea Regulamentului Campaniei.

6. RĂSPUNDERE

 • 6.1.    Prin participarea la Campanie, toți Participanții sunt de acord și se obligă să respecte termenii și condițiile stabilite prin prezentul Regulament.
 • 6.2.    Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul niciunei situații ce determină imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice produselor și serviciilor moldcell money, ca de exemplu, dar fără a se limita la: întreruperea funcționării aplicației moldcell money, nefuncționarea telefonului/terminalului pe care este instalată aplicația moldcell money sau situarea acestuia în afara ariei de acoperire a serviciilor de telefonie celulară mobilă a oricărui operator din Republica Moldova, etc.

7. OBLIGAȚIILE CÂȘTIGĂTORULUI

 • 7.1.    Pentru a executa procesul de identificare, Participantul trebuie să prezinte actele specificate conform Contractului Cadru moldcell money pentru servicii de plată prin intermediul contului de plăți.
 • 7.2.    Participantul care a câștigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă să primească premiul respectiv conform regulilor stabilite sau să prezinte în scris refuzul de a intra în posesia premiului în 2 zile lucrătoare.
 • 7.3.    Participantul acceptă în mod expres obligația sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la Campania dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, Participantul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele și imaginea sa pentru anunțarea oficială, în mod public a câștigătorilor Campaniei.
 • 7.1.    În cazul în care câștigătorul nu va accepta oricare din condițiile și/sau obligațiile stabilite în prezentul Regulament, atunci se prezumă că Participantul a refuzat de a intra în posesia premiului. Prin semnare actului de primire-predare a premiului se consideră că Participantul a acceptat prezentele condiții și obligații stabilite pentru câștigător și exclude ulterior posibilitatea refuzării executării acestor condiții și/sau obligații.
 • 7.1.    Refuzul de a executa oricare condiții și/sau obligații stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câștigat în prezenta Campanie.
 •  

8. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 • 8.1.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfășurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoștința publicului înainte de data la care va intra în vigoare.
 • 8.2.    Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Campaniei.
 • 8.3.    Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, publicate pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Campaniei.
 • 8.4.    În situația în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda premiile câștigătorilor desemnați pana la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.
 •  

9. TAXE, IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

 • 9.1.    Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze eventualele taxe și impozite datorate în calitatea sa de Organizator/plătitor de venituri pentru Premiile obținute de către câștigători, în conformitate cu Codul Fiscal și legislația secundară aplicabilă, în vigoare pe durata Campaniei. Orice alte obligații de natură fiscală (declarative sau de plată) sau de orice altă natură, referitoare la premiile câștigate, care sunt în sarcina individuală a câștigătorilor, conform legislației în vigoare, vor fi îndeplinite exclusiv de către aceștia, Organizatorul neavând nicio obligație sau răspundere în acest sens.
 •  

10. PRELUCRAREA DATELOR CARACTER PERSONAL

 • 10.1.    Pentru orice întrebare/neclaritate referitoare la prelucrarea datelor personale în cadrul Campaniei sau pentru exercitarea drepturilor legale, Participanții pot utiliza adresa dedicată datepersonale@moldcell.md. Alternativ, orice cereri cu privire la prelucrarea datelor personale se pot adresa și prin intermediul oficiului poștal la adresa str. Belgrad st. 3, Chișinău, MD-2060, Republica Moldova, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor moldcell money (”Moldcell” SA). Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv „Identifică-te cu moldcell money și primește 100 MDL bonus pe portofel”. Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).
 • 10.2.    În vederea organizării și desfășurării Campaniei, desemnării și validării câștigătorilor, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale, Organizatorul, în calitate de Operator de date cu caracter personal va prelucra datele cu caracter personal a participanților la Campanie.
 • 10.3.    Organizatorul va prelucra următoarea categorie de date cu caracter personal a persoanelor vizate - numărul de telefon aferent contului moldcell money deținut și datele necesare pentru efectuarea identificării a utilizatorului conform Contractului Cadru pentru servicii de plată prin intermediul contului de plăți.
 • 10.4.    Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri juridice: îndeplinirea obligațiilor legale aferente calculării, reținerii și plății impozitului pe venituri din premii, executarea contractului la care Persoana vizată este parte respectiv realizarea interesului legitim al moldcell money.
 • 10.5.    Prevederile prezentului capitol 11 se completează cu prevederile Termenii și Condițiile de utilizare a moldcell money disponibila la adresa www.moldcell.md/termeni-conditii-moldcellmoney și Politica de Confidențialitate a companiei Moldcell. Prin participarea Campanie, Participanții îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la Moldcell mesaje SMS precum şi apeluri vocale cu caracter informativ și de promovare a serviciilor proprii și/sau ale partenerilor Moldcell.
 •