POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Autor: Responsabil protecția datelor cu carcater personal

Data aprobării: 01.07.2020

Versiunea: 4.0

Gradul de securitate: Public

Aprobat de: Directorul General Moldcell SA

CONTEXT ŞI DESCRIERE

 

Contextul: Această politică se referă la respectarea confidențialității și protecției datelor cu caracter personal şi este un document obligatoriu pentru Moldcell.

 

Descriere: Moldcell sprijină şi respectă legile şi standardele internaţionale privind drepturile omului. Compania Moldcell recunoaşte că viaţa privată este importantă pentru clienţii, angajații săi și alte părți interesate şi s-a angajat să respecte şi să protejeze confidențialitatea acestora. Astfel, Moldcell a adoptat principiile enunțate în prezenta politică.

DOMENIUL DE APLICARE ŞI SCOPUL

 

Domeniul de aplicare: Această politică se aplică pentru Moldcell în măsură egală cu alte politici obligatorii. De asemenea, Moldcell depune eforturi pentru adoptarea principiilor şi obiectivelor acestei politici în toate operaţiunile sale.

Această politică este parte a Cadrului de guvernanţă, care include fără a se limita la: 

 1. Codul de etică şi conduită, scopuri și valori de afaceri responsabile, strategia, politicile şi instrucţiuni, aprobate de CEO;
 2. Deciziile luate de CEO, instrucţiunile şi delegaţiile obligaţiilor şi de autoritate aprobate de CEO;
 3. Liniile directoare, bune practici, descrieri de procese, șabloane sau rutine de lucru elaborate în zona de responsabilitate a şefilor de departament.

Un set de instrucţiuni şi linii directoare sunt direct legate de prezenta politică.

Scopul acestei politici este de a stabili standarde înalte şi coerente pentru Moldcell în legătură cu respectarea confidențialității și protecția datelor cu caracter personal. Obiectivul principal al acestei politici este de a se asigura că persoanele fizice cu care compania Moldcell interacționează au încredere în faptul că Moldcell respectă şi protejează confidențialitatea. Un alt obiectiv este de a reduce riscurile legale și de reglementare, precum și expunerea reputației și a mărcii în acest sens. Moldcell este un operator de telecomunicaţii care gestionează reţele şi volume de date impunătoare şi, prin urmare, ne propunem să asigurăm integritatea reţelelor şi securitatea datelor pentru a proteja confidențialitatea. Cerinţe mai detaliate privind implementarea prezentei politici sunt prezentate într-o instrucţiune separată "Instrucţiune: Prelucrarea datelor cu caracter personal". Măsurile de securitate pentru a proteja viaţa privată şi datele cu caracter personal sunt prezentate în "Politica de securitate" şi în instrucţiunile conexe. Obiectivul Moldcell este de a asigura conformarea cu buchia şi spiritul legii. Orice obligaţii şi reglementări în legislaţie, care pot impune reguli mai stricte sau limite suplimentare cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, rămân neafectate de această politică. Tipul datelor cu caracter personal pe care Moldcell le colectează despre persoanele fizice, momentul când şi modul în care Moldcell le colectează şi prelucrează pot fi în continuare reglementate suplimentar în legătură cu anumite servicii specifice şi în condiţiile contractuale pentru serviciile respective sau în alt mod prin legislaţia în vigoare. Cea mai recentă versiune a acestei politici este publicată pe www.moldcell.md.

 

Principii: Următoarele principii se vor aplica pentru activităţile cuprinse de prezenta politică: 

 • Utilizarea celor mai bune practici pentru a informa clienţii despre faptul că Moldcell colectează și prelucrează date cu caracter personal şi a explica modul în care aceste date vor fi utilizate, precum și evidențierea drepturilor lor.
 • Informarea și transparența datelor cu carcater personal ale angajaților companiei, astfel încât angajații să înțeleagă cum sunt utilizate datele lor și să-și contureze drepturile legate de aceste date.
 • Prelucrarea datele cu caracter personal numai dacă se bazează pe criterii de prelucrare legitime. Asigurarea alegerii unui temei legal corect pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare scop în parte, utilizat în fiecare caz specific. Moldcell se va asigura ca toți subiecții de date să fie informați în mod proactiv despre toate scopurile de prelucrare pe care Moldcell le întreprinde cu date personale colectate.
 • În cazul în care consimțământul este utilizat ca temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta va fi liber, lipsit de ambiguitate, informat și va permite clienților să își retragă consimțământul. Dacă se folosește un interes legitim ca temei legal, persoanele vizate trebuie să fie suficient informate despre acest scop și să li se permită să se opună într-o manieră acceseibilă și prietenoasă.
 • Colectarea exclusiv a datelor cu caracter personal care sunt relevante şi neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate şi doar în scopuri explicite şi legitime.
 • Prelucrarea corectă şi legală a datelor cu caracter personal în toate operaţiunile, inclusiv atunci când prelucrarea acestor date sunt în afara țării în care a fost colectată. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua doar în limita necesară scopurilor explicite aplicabile pentru realizarea sarcinii de prelucrare în cauză, acordând întotdeauna atenţie cuvenită protecţiei vieţii private a clienţilor şi intereselor grupurilor speciale de utilizatori, cum ar fi copiii. Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie limitată la ceea ce este strict necesar pentru scopurile operaţionale, în materie de angajare, grija eficientă pentru client şi activităţi comerciale relevante, inclusiv procesarea modelelor anonime de utilizator.
 • Evitarea păstrării datelor cu caracter personal mai mult decât este necesar din punct de vedere legal sau conform scopurilor explicite și legitime pentru care datele sunt procesate. În momentul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile explicite în cauză, care au legitimat colectarea si prelucrarea iniţială, vom şterge definitiv aceste date sau le vom transforma în date anonime.
 • Păstrarea datelor cu caracter personal exacte şi actualizate periodic. Furnizarea măsurilor într-o manieră acceseibilă și prietenoasă pentru subiecții de date ca să poată obține informații și copii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate despre ei şi pentru a corecta inexactităţile.
 • Oferirea datelor cu caracter personal autorităților numai în limita reglementărilor legale sau cu permisiunea persoanei vizate şi în conformitate cu procesele predefinite aprobate.
 • Evaluarea sistematică a riscurilor de confidenţialitate asociate cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi dezvoltarea unei strategii adecvate de atenuare pentru a aborda aceste riscuri.
 • Solicitarea către furnizorii autorizați, în conformitate cu nivelul de protecţie din această politică, să exercite diligenţă deosebită pentru a preveni pierderea, furtul, divulgarea neautorizată sau utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal colectate de Moldcell. Furnizorii trebuie să prelucreze aceste date corect şi legal în toate operaţiunile, inclusiv atunci când aceste date sunt prelucrate în afara ţării în care au fost colectate sau primite.
 • Protejarea prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate a datelor cu caracter personal, precum şi a mesajelor şi informaţiilor conexe care sunt transferate în reţelele şi serviciile de comunicaţii Moldcell, precum şi informaţii cu privire la locaţia unui abonament sau dispozitiv terminal.
 • Identificarea şi evaluarea impactului acestei politici în activităţile de schimbare, dezvoltare şi de achiziţii şi încorporarea garanţiilor de confidenţialitate în proiectarea produselor, serviciilor, proceselor şi infrastructurii noastre încă din cea mai timpurie etapă a dezvoltării, care să acopere întregul ciclu de viaţă ("asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit ").
 • Responsabilitatea fiecărui angajat să respecte în totalitate caracterul confidenţial impus prin lege şi acordurile scrise privind non-divulgarea informaţiei.
 • Reglementarea şi administrarea protecției datelor cu caracter personal în cadrul Moldcell astfel încât cerinţele legale, contractuale şi de afaceri să fie îndeplinite şi să asigure că există resurse organizatorice relevante şi suficiente pentru a asigura implementarea corespunzătoare a prezentei politici și pentru a lua măsuri corective atunci când este necesar.

Aceste principii se aplică în măsura în care nu plasează compania Moldcell în încălcarea legilor și reglementărilor în vigoare.

ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

Prezenta politică se aplică pentru toți directorii și angajații.

Directorul General este responsabil pentru asigurarea comunicării şi implementării corespunzătoare a acestei politici, precum şi a faptului că angajaţii din domeniul său de responsabilitate sunt familiarizaţi şi respectă această politică.

Cu toate acestea, toţi angajaţii Modcell poartă răspundere individuală pentru citirea, înţelegerea şi respectarea acestei politici. De asemenea, fiecare angajat este obligat să raporteze şi să exprime orice preocupare legată de încălcări reale sau posibile ale acestei politici.

Încălcarea prezentei politici poate duce la măsuri disciplinare, inclusiv întreruperea relaţiei.

CONFORMITATEA ȘI OPERAREA ÎNCĂLCĂRILOR

 

Orice angajat al companiei Moldcell care suspectează încălcări ale Codului de Etică și Conduită în afaceri responsabile sau a prezeneti politici trebuie să aducă la cunoștință problema în primul rând managerului direct, și în al doilea rând departamentului Resurse Umane, Ofițerului de Etică și Conformitate, sau prin intermediul adresei electronice: whistleblowing@moldcell.md, careeste disponibilă pe paginile web interne și externe ale companiei Moldcell. Moldcell interzice în mod expres orice formă de represalii pentru persoanele care raportează. Pentru cerințe specifice, vă rugăm să consultați Instrucțiunile noastre privind raportarea internă și excluderea reprimării.

NOTĂ! Pentru informaţii suplimentare a se consulta şi Instrucţiunea – Prelucrarea datelor cu caracter personal