CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE PLĂȚI SINGULARE 

 

Date despre Prestator:

Denumirea Prestatorului:  ”MOLDCELL” S.A.

IDNO: 1002600046027 

Adresa juridică (sediu): Republica Moldova, MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad, 3.

Adresa de poştă electronică: moldcell@moldcell.md

Pagina web: www.moldcell.md

Sediile subdiviziunilor directe ale Prestatorului: https://www.moldcell.md/rom/moldcell_offices/29

Autoritatea responsabilă de supravegherea societății emitente de monedă electronică: Banca Națională a Moldovei, pagina web: www.bnm.md   

Licența societății emitente de monedă electronică: Seria MMI nr. 00477 din 21.03.2023

Numărul de înregistrare în Registrul public al societăților emitente de monedă electronică: nr. 7 din 17.03.2022

 

Prezentele Condiții de utilizare ale serviciului deplăți singulare (denumite în continuare – ”Condiții”) sunt elaborate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, stabilind informațiile și condițiile necesare pentru efectuarea de achitări în moneda națională în numerar sau utilizând cardul de plată, de către persoane fizice în folosul Operatorilor, pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul Sistemului moldcell money.

Prevederile prezentelor Condiții se completează după caz cu dispozițiile legale în vigoare, în special ce reglementează activitatea de prestare a serviciilor de plată și cele care vizează prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.


DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

  • Sistem de plăți – pagină-web sau soluție informatică (software), utilizată de Presator pentru identificarea Plătitorului, efectuarea transferului on-line a plăților în folosul Operatorilor și ținerea evidenței lor.
  • Operator – furnizor de Servicii care prestează Servicii Clientului pentru care urmează să primească Plata de la Client.
  • Plătitor – orice persoană fizică care efectuează o Plată în numele Clientului, inclusiv Clientul însuși;
  • Client – persoană fizică căreia Operatorul  i-a prestat sau urmează să îi presteze servicii pentru care se efectuează Plata și care poate fi identificat în sistemul de evidență contabilă a Operatorului în baza Contului personal/ Identificatorului Unic.
  • Cont personal/Identificator unic – cont analitic în sistemul de evidență contabilă a Operatorului, care înregistrează tranzacțiile legate de furnizarea Serviciilor.
  • Plată – suma de bani achitată de către Plătitor în favoarea Operatorului pentru Servicii.
  • Servicii – servicii (bunuri, lucrări), furnizate de Operator Clientului. 

DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Prezentele Reguli constituie un contract de prestare Plătitorilor de către Prestator a serviciilor de plăți singulare. Efectuarea Plăților singulare prin intermediul Sistemului de plăți, confirmă faptul că Plătitorul a luat cunoștință și este de acord cu prevederile acestor Condiții.

2.2. Prestatorul asigură procesarea informației și încasarea Plăților, în numele și interesul Operatorului, de la Plătitori pentru serviciile Operatorilor în baza documentelor de plată emise de Operator prin intermediul Sistemului de plăți al Prestatorului, cu încasarea comisionului aferent plății, de la Plătitor sau Operator.

2.3. Plățile se vor încasa în lei moldovenești, în numerar sau prin intermediul cardului de plată în subdiviziunile directe ale Prestatorului și agenților acestuia.

2.4. Recepționarea de către Prestator a Plăţilor în favoarea Operatorului, se efectuează în următoarele condiții:

a) Plata se efectuează doar în monedă națională;

b) Suma minimă a unei Plăți constituie 1 (unu) leu, iar suma maximă este de 20 000 (douăzeci de mii) lei; 

c) Informația oferită de către Plătitor permite identificarea Clientului și Serviciului pentru care se achită Plata, în sistemul Operatorului. 

2.5. Utilizarea serviciilor de plăți singulare în numerar pentru Serviciile Operatorilor, nu necesită înregistrarea Plătitorului sau deținerea de către acesta a unui cont de plăți.


EFECTUAREA PLĂȚILOR 

3.1. Pentru efectuarea Plăților prin Sistemul de plăți, este necesar ca Plătitorul să comunice Prestatorului următoarele date:

- Denumirea Operatorului;

- Contul personal/Identificatorul unic;

- Suma Plății;

- Datele de identificare a clientului, când acestea sunt solicitate de Operator pentru procesarea Plății.

- Alte date solicitate de către Operator pentru executarea plății (de exemplu: datele contorului, etc.)

3.2. După verificarea datelor comunicate de Plătitor și identificarea Clientului în sistemul Operatorului, Plătitorul transmite Prestatorului suma de bani corespunzătoare valorii Plății solicitate. 

3.3. După încasarea banilor (în bancnote și/sau monede metalice autentice), Prestatorul va elibera Plătitorului o chitanță pe care vor fi imprimate cel puțin următoarele date:

a) denumirea documentului;

b) informaţia ce îi permite Plătitorului identificarea Plății şi, dacă este cazul, informaţii privind Operatorul;

c) valoarea Plății exprimată în moneda utilizată;

d) valoarea fiecărui comision achitat pentru efectuarea Plății care trebuie achitat de către Plătitor şi specificarea sumelor acestor comisioane după tip şi valoare;

e) data primirii Plății.

f) data, timpul primirii numerarului, numărul bonului de casă şi al tehnicii de casă şi control;

g) adresa subdiviziunii directe unde s-a efectuat Plata;

h) denumirea Prestatorului, IDNO-ul, telefoanele de contact ale Prestatorului.

3.3. Prestatorul poate refuza încasarea bancnotelor și/sau monedelor metalice care nu sunt autentice și/sau sunt deteriorate.

3.4. Bancnotele şi monedele metalice care sunt considerate suspecte de a fi false se transmit organelor competente.

3.5. Datele despre Plata acceptată de Prestator, sunt transmise de regulă către sistemul de evidență a Operatorului în timp real.

3.6. După eliberarea bonului de casă, nu va fi posibilă efectuarea modificărilor, revocarea Plății și returul mijloacelor financiare aferente acestei plăți. 

3.7. În cazul unor defecțiuni tehnice, urmare a cărora Operatorul nu a recepționat informația privind Plata, Prestatorul va efectua reexpedierea datelor primite de la Plătitor în cel mai scurt timp posibil după înlăturarea defecțiunilor.


RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Prestatorul și Plătitorul poartă răspundere pentru încălcarea prezentelor Condiții și a actelor normative, conform legislației în vigoare.

4.2. Prestatorul nu poartă răspundere pentru prejudiciile survenite ca urmare a:

impediment în afara controlului Prestatorului;

- comunicării de către Plătitor a informației incomplete sau eronate la momentul recepționării instrucțiunilor de Plată;

- încălcarea de către Plătitor a prevederilor prezentelor Condiții sau legislației în vigoare.

4.3. Prejudiciile suportate de către Plătitor sau  Client, ca urmare a acțiunilor Plătitorului sau de furnizarea de către acesta a informațiilor false sau eronate, sunt suportate de Plătitor și Client. De asemenea, comunicarea datelor false, ce au provocat prejudicii Prestatorului și/sau Operatorului, sunt recuperate de Plătitor.

4.4. În cazurile în care, din motive ce nu sunt imputabile Prestatorului, Clientul sau documentul de plată nu poate fi identificat în sistemul Operatorului, suma ce a fost achitată de Plătitor va fi returnată integral de Operator.

4.5. În cazurile în care, din motive ce nu sunt imputabile Prestatorului, Plata a fost înregistrată eronat în sistemul Operatorului, iar Plătitorul sau Clientul se vor adresa direct către Operator pentru soluționarea situației respective. 


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Datele cu caracter personal ale Plătitorului și Clientului sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal adoptată de ”MOLDCELL” S.A. și publicată pe pagina web www.moldcell.md .

5.2. Prestatorul notifică Plătitorul despre faptul că scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv cele având funcție de identificare  sunt următoarele: 

a)  În vederea furnizării Serviciilor moldcell money  

b) În vederea transmiterii de comunicări comerciale (marketing direct) și în scopul realizării de studii de piață, direct sau prin intermediul unor companii specializate în acest sens  

c) Pentru constituirea de baze de date și utilizarea acestora în legătură cu furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract   

d) În vederea transmiterii către autorități sau entități private legal constituite în vederea identificării, evaluării și prevenirii riscului de fraudă și prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

5.3. Prestatorul poate transfera datele cu caracter personal către entități din state care 

asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5.4. Prestatorul informează Plătitorul că dispune de drepturile prevăzute în legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată către Prestator.


DISPOZIȚII FINALE

6.1. Toate neînțelegerile şi/sau litigiile apărute între Plătitor și Prestator pe marginea utilizării efectuării Plăților, vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negociere. În cazul epuizării tuturor mijloacelor de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor, acestea vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

 

6.2. Relațiile dintre părți neprevăzute de prezentele Condiții, sunt reglementate de normele, aplicabile față de acest tip de relații juridice, stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova.


6.3. Prestatorul poate modifica unilateral prezentele Reguli și comisioanele aplicate la efectuarea plăților singulare cu publicarea modificărilor pe pagina web www.moldcell.md