CONTRACT- CADRU

servicii de plată prin intermediul contului de plăți

 

Date despre prestator:

Denumirea prestatorului: ”MOLDCELL” S.A.

IDNO: 1002600046027 

Adresa juridică (sediu): Republica Moldova, MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad, 3.

Adresa de poştă electronică: moldcell@moldcell.md

Pagina web: www.moldcell.md

Sediile subdiviziunilor directe ale Prestatorului: https://www.moldcell.md/rom/moldcell_offices/29

Autoritatea responsabilă de supravegherea societății emitente de monedă electronică: Banca Națională a Moldovei, pagina web: www.bnm.md

Licența societății emitente de monedă electronică: Seria MMI nr. 000477 din 21.03.2023

Numărul de înregistrare în Registrul public al societăților emitente de monedă electronică: nr. 7 din 17.03.2022

Obiectul prezentului contract îl constituie raporturile juridice dintre ”MOLDCELL” S.A., în calitate de societate emitentă de monedă electronică și Dumneavoastră, în calitate de Utilizator, ce presupune utilizarea Contului de plată moldcell money și executarea operațiunilor financiare prin intermediul acestuia.

Prevederile prezentului Contract se completează după caz cu dispozițiile legale în vigoare, în special ce reglementează activitatea de emitere de monedă electronică, a serviciilor de plată și cele care vizează prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Contractul se încheie între ”MOLDCELL” S.A. și Dumneavoastră în calitate de Utilizator, prin acceptarea prevederilor acestuia (aderare la serviciu) în cadrul aplicației ”moldcell money” sau prin depunerea cererii de deschidere a contului depuse la una din subdiviziunile directe ale Prestatorului, în condițiile prevăzute în continuare.

 

 1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

În scopul prezentului Contract, termenii care nu sunt definiți în mod expres în text, vor avea următoarea semnificație:

moldcell money - serviciile oferite de ”MOLDCELL” S.A. utilizatorilor săi, persoane fizice, constând în deschiderea unui Cont de plată și în servicii de plată, emitere de Monedă electronică și alte servicii permise de lege și licență. Serviciile moldcell money sunt enumerate pe pagina Prestatorului - www.moldcell.md  

Autentificare - procedura care permite Prestatorului să verifice identitatea Utilizatorului serviciilor de plată sau valabilitatea utilizării unui anumit instrument de plată, prin utilizarea elementelor de securitate personalizate ale Utilizatorului.

Elemente de securitate personalizate - înseamnă caracteristici personalizate furnizate de Prestator Utilizatorului în scopul autentificării (Login și/PIN).

Login – identificator numeric destinat pentru identificarea Utilizatorului în Sistemul moldcell money. Pentru acest scop va fi utilizat numărul de telefon mobil comunicat de Utilizator la înregistrare și folosit pentru comunicarea mesajelor legate de prestarea serviciului. 

PIN - identificator numeric alocat de Prestator Utilizatorului sau stabilit de către Utilizator în procesul de înregistrare sau modificat ulterior de către Utilizator, necesar pentru Autentificarea Utilizatorului în Sistemul moldcell money și autorizarea Operațiunii de plată.

Sistemul moldcell money – sistemul automatizat de deservire la distanță (SADD), de tip internet-payments și mobile-payments ce reprezintă soluția informatică dezvoltată de către ”MOLDCELL” S.A., pus la dispoziția Utilizatorului, ce permite acestuia ca prin intermediul Aplicației moldcell money, cu autentificare, să obțină informația despre starea contului de plăți, istoria tranzacțiilor executate și după caz, ordonarea executării tranzacțiilor din numele Utilizatorului de către Prestator din contul mijloacelor disponibile în Contul de plăți.

Aplicația moldcell money – aplicație mobilă ce permite accesul Utilizatorilor la Sistemul moldcell money și transmiterea și/sau confirmarea instrucțiunilor de executare a ordinelor de plată către Prestator prin intermediul unui dispozitiv mobil. Aplicația moldcell money poate fi utilizată doar după activarea unui Cont de plăți. 

Utilizator – persoană fizică care este în procesul de înregistrare în Sistemul moldcell money, sau care a acceptat condițiile prezentului Contract, folosește integral sau parțial Serviciile moldcell money strict în calitate de consumator, pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

Cont de plăți – cont deținut în numele unui Utilizator al serviciilor de plată, folosit pentru executarea operațiunilor de plată.

Cerere de aderare – manifestarea voinței Utilizatorului de utilizare a serviciului moldcell money, prin care acesta acceptă condițiile expuse în prezentul Contract-cadru, printr-o declarație sau printr-o acţiune fără echivoc.

Acceptarea condițiilor prezentului Contract-cadru va fi considerată și completarea în scris și semnarea chestionarului de cunoaștere a clientului (Utilizatorului) la oricare din sucursalele Prestatorului, inclusiv sub formă de document electronic semnat cu semnătură electronică calificată sau prin mijloace electronice conform procedurilor stabilite de Prestator. 

Operațiune de plată – orice operațiune privind depunerea sau retragerea de numerar, transferuri de fonduri, achitarea mărfurilor/serviciilor, precum și alte operațiuni executate prin intermediul Contului de plată, care sunt prevăzute de prezentul Contract-cadru și legislația în vigoare. 

Ordin de plată - (dispoziţie de plată), aferent transferului de credit, este dispoziţia dată de Utilizator către Prestator de a plăti o anumită sumă în favoarea unei alte persoane (Beneficiar) pentru stingerea unei obligații bănești a Utilizatorului faţă de Beneficiar. 

Cod OTP (one time password) - cod de unică folosință, transmis de către Prestator Utilizatorului prin mesaj SMS, destinat autentificării Utilizatorului în scopurile legate de accesarea și autorizarea Operațiunilor de plată în cadrul Contului de plată;

Monedă electronică – valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanţă asupra emitentului, care este emisă la primirea fondurilor (altele decât moneda electronică), în scop de efectuare a unor operaţiuni de plată, şi care este acceptată de o persoană alta decât emitentul de monedă electronică. Valoarea nominală a acesteia este echivalentă cu valoarea leului moldovenesc (1 Monedă = 1 leu moldovenesc).

Beneficiar efectiv – persoană care este destinatarul final al fondurilor ce au făcut obiectul unei operațiuni de plată.

Identificarea clientului (Utilizatorului) – stabilirea și verificarea identităţii Utilizatorilor în baza actelor de identitate, precum şi altor documente și/sau informații, așa cum este descris în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Intrebare de securitate – setarea unei intrebari care servește ca metodă alternativă in cazul blocării PIN-ului de către utilizatorul aplicației.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 În temeiul prezentului Contract, ”MOLDCELL” S.A. se angajează să presteze Utilizatorului serviciile de plată, să emită și să răscumpere monedă electronică prin intermediul contului de plăți.

 1. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract se încheie pe durată nedeterminată și poate înceta în condițiile stabilite în continuare și legislației în vigoare.

 1. DESCHIDEREA CONTULUI DE PLĂȚI

4.1. Utilizatorul poate solicita deschiderea unui Cont de plată cu acceptarea prezentului document și prin parcurgerea următorilor pași:

 1. Utilizatorul accesează în Aplicația „ moldcell money”, rubrica ”Înregistrare”;
 2. Utilizatorul va urma instrucțiunile afișate. În cadrul acestei proceduri, Utilizatorul indică numărul de telefon mobil. Acest număr de telefon mobil comunicat, va fi utilizat în calitate de Login pentru accesarea și identificarea contului, autentificarea ulterioară a Utilizatorului în Sistemul moldcell money;
 3. Utilizatorul va lua cunoștință cu prezentul Contract-cadru și va confirma că acceptă prevederile acestuia prin bifarea în compartimentul special din Aplicația moldcell money;
 4. După completarea tuturor datelor indicate la această secțiune, Prestatorul va expedia la numărul de telefon indicat de Utilizator, un mesaj SMS cu un cod OTP pe care Utilizatorul trebuie să îl introducă în Sistemul moldcell money pentru verificarea corectitudinii numărului de telefon și confirmarea faptului deținerii acestui număr de telefon de către Utilizator;
 5. După confirmarea cu succes a codului OTP, Utilizatorul setează Codul PIN cu care se va autentifica în Sistemul moldcell money prin intermediul Aplicației mobile ”moldcell money”. În dependență de posibilitățile tehnice ale dispozitivului mobil pe care este instalată Aplicația moldcell money, după setarea Codului PIN, Utilizatorul poate seta Autentificarea biometrică (amprenta digitală sau identificare facială) pentru Autentificare și pentru autorizarea Operațiunilor de plată. Modalitatea de setare a Autentificării biometrice este stabilită de producătorul dispozitivului utilizat de Utilizator.
 6. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității PIN-ului Contului de plată și este responsabili pentru toate activitățile care au loc în Contul de plăți. Utilizatorul va notifica imediat Prestatorul cu privire la orice utilizare neautorizată a PIN-ului sau a Contului de plată său sau orice altă încălcare a securității. Prestatorul nu poate și nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daune rezultate din omisiunea Utilizatorului de a furniza informații exacte sau de a își păstra PIN-ul în siguranță.
 7. Pentru procesul de Identificare a clientului,Utilizatorul va completa toate câmpurile formularului afișate cu datele sale de identificare și alte informații aferente, dar nu mai târziu decât o lună de la stabilirea contactului iniţial.
 8. Utilizatorul va parcurge procesul de Identificare la distanță prin scanarea (recto și  verso) a buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova în Sistemul moldcell money și parcurge verificarea în cadrul unei sesiuni video și potrivirea facială (facematching. Sistemul va arhiva o poză foto pe ambele părți a actului său de identitate valabil (recto și verso)  și o fotografie a clientului.
 9. Utilizatorul poate fi apelat printr-un  apel video de către un reprezentant al Prestatorului prin intermediul Aplicației „moldcell money”, pentru a se confirma identitatea Utilizatorului.
 10. De asemenea, Utilizatorul are opțiunea de a se prezenta în persoană la unul din subdviziunile directe ale Prestatorului, adresele cărora sunt indicate pe pagina web www.moldcell.md pentru a finaliza procedura de identificare în baza actului de identitate valabil, precum și completarea și semnarea ”Chestionarului pentru client – persoană fizică” cu datele sale de identificare și a altei informații aferente.
 11. După verificare și confirmarea informației prezentate și acceptării de către Prestator a Cererii de înregistrare și documentelor/informațiilor prezentate de Utilizator, se consideră încheiat prezentul Contract-cadru între Utilizator și Prestator.

Utilizatorul are opțiunea să solicite încheierea prezentului Contract-cadru cu aplicarea semnăturilor olografe a ambelor Părți în cazul în care identificarea Utilizatorului a avut loc în cadrul vizitei sale la unul din punctele de deservire ale Prestatorului, adresele cărora sunt indicate pe pagina web www.moldcell.md

4.2. Utilizatorul care nu deține cetățenia Republicii Moldova, se identifică ca este persoană expusă politic (PEP) și/ sau membru de familie ai persoanei expuse politic  și /sau care nu este Beneficiar efectiv al Contului de plată (așa cum este definită în legislația aplicabilă), poate parcurgere procesul de Identificare a clientului, doar prin vizita personală la subdiviziunile directe ale Prestatorului, cu identificarea obligatorie a Beneficiarului/lor efectivi a acestui Cont de plată.

4.3. Prestatorul poate refuza deschiderea Contului de plată, să suspende posibilitatea de utilizare a Contului de plată și executarea Operațiunilor de plată dacă Utilizatorul nu prezintă actele şi/sau informațiile solicitate de către Prestator, sau dacă Utilizatorul a furnizat date incomplete sau neveridice.

4.4. Utilizatorul are obligația de actualizare a informației prezentate în cadrul procedurii de identificare și va comunica Prestatorului despre modificarea ulterioară a datelor personale în termen de 30 zile calendaristice de la efectuarea modificării. În acest sens, Utilizatorul va prezenta Prestatorului documente care atestă modificarea.

4.5. După identificarea Utilizatorului, modificarea ulterioară a datelor sale în Sistemul moldcell money va fi posibilă numai cu acceptul Prestatorului.

4.6. Măsurile de precauție și cunoaștere a clientului sunt aplicate de Prestator în corespundere cu  actele normative în vigoare și în corespundere cu reglementările interne în domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

4.7.Pentru a putea utiliza Serviciile moldcell money, Utilizatorul trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

- persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu;

- deține un act de identitate valabil la momentul parcurgerii procedurii de identificare;

-a parcurs cu succes procesul de Identificare a clientului, în conformitate cu actele normative și procedurilor Prestatorului.

4.8. Procesul de Identificare a Utilizatorului și activarea Contului de plăți cu noul nivel de identificare, are loc în decurs de 3 zile zi lucrătoare din ziua în care a fost prezentat ultimul document sau informație solicitată de Prestator. Termenul prevăzut în acest punct, poate fi prelungit de Prestator pentru aplicarea corectă a procedurilor de cunoaștere a clientelei, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

4.9. Un număr de telefon (Login) poate fi folosit pentru deschiderea unui singur Cont de plată în Sistemul moldcell money.

 

5. EXECUTAREA OPERAȚIUNILOR DE PLATĂ DIN CONTUL DE PLĂȚI

5.1. Contul de plăți poate fi folosit pentru executarea următoarelor Operaţiuni de plată:

a) alimentarea Contului de plăți prin depunerea de numerar la subdiviziunile directe ale Prestatorului sau prin transfer de pe contul numărului mobil Moldcell.

Transferul de pe contul numărului mobil Moldcell, este disponibil în cazul contractării serviciilor publice de telefonie mobilă fără încheierea contractelor în formă scrisă sau electronică, după o perioadă activă a cartelei în rețeaua Moldcell, de minim 45 zile; 

b) achitarea bunurilor și serviciilor; 

c) transferuri de fonduri; 

d) retrageri de numerar din Contul de plăți; 

e) alte tipuri de Operațiuni de plată permise de lege și care vor fi făcute disponibile eventual de Prestator și descrise pe pagina web www.moldcell.md.

 

5.2. Operațiunile menționate la pct. 5.1. lit. c) și d) pot fi solicitate doar de către Utilizatorii identificați care au parcurs cu succes procesul de Identificare a clientului.

5.3. Instrucțiunea privind Operațiunea de plată și autorizarea Operațiunii de plată de către Utilizator se face prin Autentificare în Sistemul moldcell money .

În cazul executării unei Operațiuni de plată prin intermediul Aplicației „ moldcell money” pentru a confirma autorizarea executării Ordinului de plată - se va utiliza PIN-ul sau autentificarea biometrică.

Excepție de la introducerea PIN-ului sunt tranzacțiile de depunere numerar în cont în subdivizunile directe ale Prestatorului. 

5.4. Utilizatorul are posibilitatea să ordone efectuarea Operațiuni de plată cu executare imediată în cadrul Sistemului moldcell money.

5.5. Prestatorul execută ordinul de plată prin transferul sumei indicate din contul Utilizatorului în contul Beneficiarului deținut la Prestator sau la alt prestator de servicii de plată, dacă acest transfer este posibil (suma disponibilă, limite etc.).

5.6. Prestatorul debitează Contul de plăți de pe care se efectuează transferul ceea ce duce la micșorarea fondurilor disponibile pe acesta.

5.7. Ordinul de plată autorizat de către Utilizator în zilele de odihnă sau după ora 16:00 va fi executat în următoarea zi lucrătoare. 

5.8. Utilizatorul poate revoca sau modifica ordinul de plată, doar până la momentul primirii acestuia spre executare de către Prestator, după aceasta Operațiunea de plată autorizată de către Utilizator nu poate fi revocată. 

5.9. Momentul primirii Ordinului de plată de la Utilizator se consideră momentul recepționării Ordinului de plată de către Sistemul moldcell money, care este confirmat de Prestator (prin SMS și/sau notificare în Aplicația moldcell money).

Recepționarea Ordinului de plată de către Prestator poate fi confirmat și prin imprimarea bonului, pe suport de hârtie în cazul în care fondurile pentru plată sunt depuse în numerar (terminale cash-in sau la subdiviziuni directe ale Prestatorului). 

5.10. Prestatorul poate refuza executarea Operațiunii de plată ordonate de către Utilizator, în cazul în care are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea părților implicate în Operațiunea de plată, sau la implicarea Utilizatorului în operațiuni de spălare bani sau de finanțare a terorismului.

5.11. Pentru executarea Operațiunilor de plată, prin intermediul Contului de plată, Prestatorul percepe comisioane conform tarifelor stabilite la acel moment.

 

 

6. Închiderea Contului de plăți. Rezoluțiunea Contractului-cadru 

6.1. Închiderea Contului de plăți atrage după sine rezoluțiune prezentului Contract.

6.2. Închiderea Contului de plăți poate fi făcută la:

a) cererea Utilizatorului, cu un preaviz de 10 (zece) zile înainte de data de la care se solicită închiderea Contului de plăți,

b) inițiativa Prestatorului, în cazul în care se depistează că informațiile sau actele prezentate la deschiderea Contului de plăți sau la Identificarea clientului sunt incomplete sau neveridice.

c) Prestatorul poate închide unilateral Contul de plăți al Utilizatorului, în cazul în care:

 • pe Contul de plăți nu a fost înregistrată nici o Operațiune de plată pe parcursul a 24 luni consecutive, iar soldul acestuia este 0,00 (zero) MDL sau sold negativ.
 • soldul Contului de plăți este mai mare de 0,00 (zero) MDL, dar nu depășește echivalentul a 1000 (una mie) MDL și, pe parcursul ultimilor 3 ani consecutivi, nu a fost efectuată nici o Operaţiune de plată în/din cont, decât decontarea comisioanelor sau altor plăţi datorate Prestatorului.

d) Prestatorul poate închide Contul de plăți, dacă identifică utilizarea în mod fraudulos a serviciilor Prestatorului, sau are suspiciuni rezonabile cu privire la scopul şi/sau natura tranzacțiilor efectuate prin Contul de plăți al Utilizatorului. 

e) la acordul Părţilor, consemnat printr-un Acord de rezoluțiune perfectat în scris sau sub forma documentului electronic şi semnat de ambele Părţi olograf sau cu semnătură electronică calificată.

6.3. Pînă la data închiderii Contului de plăți, Utilizatorul este obligat să achite Prestatorului toate datoriile, aferente utilizării Contului de plată. Pentru aceasta, Utilizatorul împuternicește Prestatorul să debiteze suma acestor datorii din Contul de plăți.

6.4. Contul de plăți nu poate fi închis, în cazul în care asupra mijloacelor bănești din Contul de plăți sunt aplicate măsuri de asigurare sau executare silită în baza documentelor executorii emise conform legislației în vigoare.

6.5. La închiderea Contului de plată, fondurile disponibile (cu excepția fondurilor acordate gratuit de Prestator în timpul campaniilor promoționale) se restituie în numerar. Utilizatorului personal sau reprezentantului acestuia, în subdiviziunile directe ale Prestatorului dacă nu există grevări aplicate conform legii.

 

7. Drepturile și obligațiile Părților

7.1. Prestatorul are următoarele obligații: 

7.1.1. Prestatorul se angajează să execute întocmai Ordinele de plată ale Utilizatorului, cu bună credință și cu diligența solicitată unui profesionist, conform standardelor și bunelor practici în domeniu.

7.1.2. să asigure confidențialitatea datelor Utilizatorului, a elementelor de securitate de care are cunoștință și a Operațiunilor de plată, în condițiile legii;

7.1.3. să asigure posibilitatea Utilizatorului de a notifica Prestatorul și a solicita blocarea temporară a accesului la Contul de plăți, în cazul în care Elementele de securitate personalizate au fost compromise sau există o suspiciune de compromitere a acestora, care ar permite accesul neautorizat la Contul de plăți. 

Pentru aceasta, Prestatorul pune la dispoziția Utilizatorului următoarele numere de telefon:(+373 22) 444 444, Programul de lucru de la 08:00 - 23:00.

7.1.4. să blocheze temporar posibilitatea de utilizare a Contului de plată, în decurs de cel mult 1 oră de la momentul primirii de către serviciul de relaţii cu clienţii al Prestatorului a notificării Utilizatorului despre compromiterea Elementelor de securitate personalizate, despre pierdere, furt sau însușire a Elementelor de securitate personalizate, sau de orice altă utilizare neautorizată a acestora.

7.1.5. în cazul în care Prestatorul nu a executat conform instrucțiunilor Utilizatorului un Ordin de plată acceptat, Prestatorul este obligat să restituie în Contul de plăți al Utilizatorului, fondurile care au fost transferate incorect.7.1.6. să pună la dispoziția Utilizatorului fondurile care au fost transferate acestuia prin intermediul Prestatorului, imediat ce primește aceste fonduri de la prestatorul de servicii de plată ale plătitorului, prin creditarea sumei corespunzătoare în Contul de plăți al Utilizatorului.

7.1.7. pune la dispoziția Utilizatorului în format electronic prin intermediul Aplicației moldcell money, lunar și gratuit, extrase din cont în care vor fi reflectate toate operațiunile de plată efectuate prin intermediul Contului de plată, inclusiv:

 • operațiunile de plată prin care se debitează Contul de plăți (plăți către terți);
 • operațiunile de plată prin care se creditează Contul de plăți (încasări);
 • comisioanele încasate de Prestator prin debitare directă din Contul de plăți.

 

Cererea pentru eliberarea extraselor din cont pe suport de hârtie, se va depune în scris de către Utilizator la adresele indicate pe pagina web www.moldcel.md.

 

7.2. Prestatorul are următoarele drepturi: 

7.2.1. să solicite acte și informații necesare Identificării clientului (Utilizatorului) la deschiderea Contului de plată;

7.2.2. de a solicita informații referitoare la operațiunile de plată în conformitate cu legislația în vigoare și regulile interne, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

7.2.3. de a stabili și încasa de la Utilizator comisioane pentru serviciile prestate;

7.2.4. de a refuza executarea operațiunilor de plată în cazurile în care are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea părților implicate în Operațiunea de plată, sau la implicarea Utilizatorului în operațiuni de spălare bani sau de finanțare a terorismului;

7.2.5. să transmită comunicări comerciale (marketing direct) și să prelucreze datele cu caracter personal ale Utilizatorului în scopul realizării de studii de piață, direct sau prin intermediul unor companii specializate în acest sens;

7.2.6. să înregistreze convorbirile telefonice ale Utilizatorului cu reprezentanții serviciul de relaţii cu clienții al Prestatorului în scopul identificării nevoilor Utilizatorului și îmbunătățirii serviciilor oferite de Prestator. Utilizatorul este informat în acest sens la momentul solicitării unei convorbiri cu un reprezentant al serviciului de relaţii cu clienţii și are posibilitatea de a refuza convorbirea;

7.2.7. să modifice unilateral prezentul Contract-cadru, condițiile de utilizare a contului de plată precum și comisioanele și tarifele aferente, notificând despre acest fapt Utilizatorul, prin publicarea informației date pe pagina web: www.moldcell.md și în Aplicația moldcell money, cu cel puţin cu 2 luni înainte de data intrării în vigoare a lor. În acest caz Utilizatorul are dreptul de a rezolvi Contractul-cadru imediat şi în mod gratuit, înainte de data intrării în vigoare a modificărilor propuse.

Modificările se consideră acceptate în mod tacit de către Utilizator, dacă acesta nu rezoluționat prezentul Contract-cadru înainte de data intrării în vigoare a acestora.

7.2.8.  Prevederile pct. 7.2.7. nu se aplică în cazul modificărilor operate urmare a adoptării unor acte normative.

 

7.3. Utilizatorul are următoarele obligații:

7.3.1. să prezinte informații veridice și actele solicitate de Prestator la deschiderea Contului de plată pentru Identificarea clientului sau necesare pentru executarea unei Operațiuni de plată;

7.3.2. să achite comisioanele/tarifele stabilite pentru serviciile Prestatorului;

7.3.3. să informeze imediat Prestatorul despre cazurile de compromitere a Elementelor de securitate personalizate, precum și despre orice utilizare neautorizată a Contului de plată și să transmită Prestatorului informația necesară pentru efectuarea investigațiilor;

7.3.4. să achite, în cazul sustragerii ilegale sau pierderii Elementelor de securitate personalizate, toate plățile generate de utilizarea serviciilor până la momentul blocării temporare a accesului la Contul de plăți de către Prestator;

7.3.5. să nu utilizeze serviciile Prestatorului în scopuri ilegale, în operațiuni frauduloase sau de spălare a banilor sau finanțare a terorismului;

 

7.4. Utilizatorul are următoarele drepturi:

7.4.1. să utilizeze Contul de plăți în condițiile și în limitele stabilite în prezentul Contract-cadru și să beneficieze de servicii 

7.4.2. de a rezolvi Contractul-cadru imediat şi în mod gratuit, înainte de data intrării în vigoare a modificărilor propuse de Prestator;

7.4.3. să primească la cerere, pe suport durabil, condiţiile prezentului Contract-cadru, precum şi informațiile precontractuale;

7.4.4. de a solicita corectarea sau anularea Operațiunii de plată executată de Prestator eronat sau fără autorizare din partea Utilizatorului, în termen de 2 luni de la data când a fost debitată suma din Contul de plăți;

 

8. Securitatea Sistemului moldcell money

 

8.1. Securitatea Sistemului moldcell money are ca scop: 

8.1.1. securitatea Contului de plată şi a fondurilor disponibile, precum şi confidențialitatea informației despre acesta; 

8.1.2. asigurarea faptului că Operațiunile de plată ce presupun debitarea Contului de plată, pot fi efectuate din numele Utilizatorului doar de către Utilizator prin utilizarea Elementelor de securitate personalizate.

 

8.2. Securitatea Sistemului moldcell money este asigurată prin următoarele cerinţe de autentificare: 

8.2.1. persoana poate să adere la Sistemul moldcell money în calitate de Utilizator doar în baza înregistrării în cadrul Sistemului moldcell money prin stabilirea Elementelor de securitate personalizate (Login și);

8.2.2. persoana poate să obțină accesul la Sistemul moldcell money în calitate de Utilizator doar în baza procedurii Autentificării; 

8.2.3. în cadrul sesiunii de utilizare a Sistemului moldcell money, Ordinul de plată va fi autorizat și transmis spre executare Prestatorului de Utilizator, doar în baza Autentificării suplimentare (se va introduce PIN-ul pentru fiecare Ordin de plată).

 

8.3. Factorul de bază al securității Sistemului moldcell money este Autentificarea, respectiv securitatea este în cea mai mare măsură bazată pe asigurarea de către Utilizator a necompromiterii Elementelor de securitate personalizate inclusiv:

8.3.1. Necompromiterea datelor de identificare a Utilizatorului. 

8.3.2. Necompromiterea PIN-ului. Compromiterea  PIN-ului este situaţia în care Utilizatorul nu este ferm convins despre faptul că aceasta nu este accesibilă persoanelor terţe. 

8.3.3. Necompromiterea parolelor de unică folosință recepționate de la Prestator prin intermediul SMS. Compromiterea parolelor de unică folosință este situația în care Utilizatorul nu este ferm convins despre faptul că acestea nu sunt accesibile persoanelor terţe.

8.3.4 Necompromiterea datelor folosite de dispozitivul de pe care se accesează Sistemul moldcell moneypentru Autentificarea biometrică (amprenta digitală sau identificare facială). Compromiterea acestor date este situația în care Utilizatorul nu este ferm convins despre faptul că o persoană terță nu a avut acces la dispozitivul de pe care se accesează Sistemul moldcell money sau pe care este instalată Aplicația moldcell money.

 

8.4. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității PIN-ului Contului de plată și este responsabil pentru toate activitățile care au loc în Contul de plăți.

 

8.5. Utilizatorul este de acord să notifice imediat Prestatorul cu privire la orice utilizare neautorizată a  PIN-ului sau a Contului de plată, sau orice altă încălcare a securității. Prestatorul nu poate și nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daune rezultate din eșecul Utilizatorului de a furniza Presatorului informații exacte sau de a își păstra PIN-ul în siguranță.

 

8.6. În scopul prevenirii compromiterii Elementelor de securitate personalizate, Utilizatorul trebuie:

8.6.1 să nu scrie PIN-ul pe un suport care permite asocierea cu Sistemul moldcell money;

8.6.2. să modifice regulat PIN-ul;

8.6.3. să asigure protejarea dispozitivului de pe care accesează Sistemul moldcell money inclusiv utilizând soft specializat (antivirus,firewall etc.);

8.6.4. să limiteze accesul persoanelor terțe la dispozitivul de pe care accesează Sistemul moldcell money prin setarea PIN-ului sau autentificare biometrică (amprenta digitală sau identificare facială); 

 

8.7. Pentru a spori securitatea se recomandă Utilizatorului:  

8.7.1. să solicite efectuarea Operațiunilor de plată numai în prezența sa; 

8.7.2. să solicite chitanța pentru Operațiunile de plată efectuate şi să verifice cu atenție informația indicată pe aceasta (data, numărul de cont, suma tranzacției) în cazul în care efectuează Operațiunea de plată nemijlocit la comerciant sau la agent de plată; 

8.7.3. să verifice imediat soldul Contului de plată, în cazul eșuării Operațiunii de plată; 

8.7.4. să păstreze toate chitanțele Operațiunilor de plată şi să le verifice cu extrasul de cont.

8.7.5. Să comunice Prestatorului orice circumstanțe care creează dubii rezonabile privind securitatea utilizării Sistemului moldcell money.

 

8.8. Cerinţele faţă de PIN-ul setat de Utilizator:

8.8.1. PIN-ul trebuie să conţină o combinație din 4 cifre;

8.8.2. Este interzisă stabilirea PIN-ului care coincide cu ultimul PIN setat anterior de Utilizator;

8.8.3. Sistemul moldcell money va bloca posibilitatea de a introduce același PIN după 3 introduceri greşite consecutive ale PIN-ului. În cazul blocării PIN-ului sau dacă Utilizatorul a uitat PIN-ul setat, acesta urmează să solicite setarea unui nou PIN, după cum urmează:

a) Utilizatorul contactează serviciul de relații cu clienții al Prestatorului și, după validarea reușită a identității sale, reprezentantul Prestatorului procedează la resetarea PIN-ului. În continuare, un PIN temporar este expediat la numărul de telefon asociat Contului Utilizatorului. Acest PIN temporar va fi utilizat de Utilizator pentru o singură autentificare, după care acesta va avea posibilitatea să-și configureze noul PIN;

b) Dacă Utilizatorul a setat întrebarea de securitate si tine minte răspunsul corect, acesta poate reseta PIN-ul de sine stătător urmînd instrucțiunile din Aplicația moldcell money.

8.8.4. Sistemul moldcell money va impune modificarea PIN-ului de către Utilizator cel puţin o dată la 365 zile.

. 

9. Limitele tranzacționale

9.1. După deschiderea contului de plăți în cadrul sistemului moldcell money, Utilizatorul poate utiliza serviciile de plată disponibile în funcție de nivelul de identificare.

9.2. Sistemul moldcell money permite utilizarea Contului de plăți în funcție de 3 niveluri de identificare a Utilizatorului:

- Neidentificat - în cazul în care verificarea Identității clientului şi a beneficiarului efectiv se finalizează după stabilirea relaţiei de afaceri, care se realizează cât mai curând posibil, dar nu mai târziu decât o lună de la stabilirea contactului iniţial);

- Identificat parțial (Identificarea şi verificarea identităţii clienţilor prin intermediul mijloacelor electronice, fără aplicarea semnăturii electronice calificate);

- Identificat total (Identificarea şi verificarea identităţii clienţilor cu aplicarea semnăturii electronice calificate sau fizic, în cadrul subdiviziunile directe Moldcell).

9.3.Dacă la înregistrarea Contului de plăți din aplicația moldcell money, nu a fost finalizat cu succes procesul de Identificare a clientului, Utilizatorului se atribuie în mod automat statutul de Utilizator Neidentificat. Utilizatorii neidentificați în cadrul sistemului moldcell money vor avea următoarele limite de tranzacționare:

 • valoarea maximă depozitată – 3 000 lei
 • limita per tranzacție – 3 000 lei
 • limita zilnică – 3 000 lei
 • limita lunară – 3 000 lei
 • retragere de numerar – 1 000 lei per tranzacție
 • inițierea transferurilor  – indisponibil
 • servicii disponibile spre achitare - parțial (restricții cu privire la utilizarea unor servicii)

 

Prestatorul va suspenda contul de plăți, în cazul in care Utilizatorul nu parcurge cu succes procesul de identificare in decurs de o lună de la deschiderea contului de plăți.

 

9.4. Identificarea parțială se realizează în termen de 3 zile lucrătoare din momentul parcurgerii etapelor de identificare menționate la pct. 9.5.

9.5. La Identificarea şi verificarea identităţii clienţilor prin intermediul mijloacelor electronice, fără aplicarea semnăturii electronice calificate, Utilizatorul parcurge următoarele etape:

a) scanează (recto și  verso) a buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova în Sistemul moldcell money și parcurge verificarea ]n cadrul unei sesiuni video și potrivirea facială (facematching). Sistemul va arhiva o poză foto pe ambele părți a actului său de identitate valabil (recto și verso)  și o fotografie a clientului.

b) completează on-line a formularul de înregistrare în aplicație;

c) de asemenea Utilizatorul poate fi apelat și printr-un  apel video de către un reprezentant al Prestatorului prin intermediul Aplicației „moldcell money”, pentru a se confirma identitatea Utilizatorului

d) din Aplicația moldcell money cu ajutorul camerei foto/video a dispozitivului mobil va parcurge procesul de verificare a identității. În cadrul acestui proces se verifică dacă fotografia (fotografiile) sau înregistrarea video realizată (realizate) corespund fotografiei (fotografiilor) extrase din documentul (documentele) oficiale ale Utilizatorului

e) Pentru a parcurge această procedură, solicitantul trebuie să dispună de cameră video de o înaltă rezoluție.

Acest tip de identificare oferă următoarele limite de tranzacționare:

 • valoarea maximă depozitată – 20 000 lei
 • limita per tranzacție – 15 000 lei 
 • limita zilnică – 15 000 lei
 • limita săptămânală – 20 000 de lei
 • limita lunară – 30 000 de lei
 • retragere de numerar - disponibil
 • transfer P2P (portofele electronice) - disponibil
 • transfer P2P către persoane fără portofel - maxim 1 000 lei per tranzacție
 • servicii disponibile spre achitare - toată gama de servicii

 

9.6. Identificarea şi verificarea identităţii clienţilor (Utilizatorilor) prin intermediul mijloacelor electronice, fără aplicarea semnăturii electronice calificate, nu va fi executată în cazul în care solicitantul nu este cetățean al Republicii Moldova, nu este Beneficiar efectiv al contului dat și/sau dacă solicitantul este persoană expusă politic (PEP) și/sau este membru de familie ai persoanei expuse politic  Pentru solicitanții în cauză se permite identificarea doar prin vizita personală a acestora la subdiviziunile directe Moldcell și parcurgerea procedurii de identificare descrise la pct. 9.7. 

 

9.7. La identificarea totală a Utilizatorului, se parcurg următoarele etape:

a) identificarea Utilizatorului la subdiviziunile directe ale Prestatorului, prin:

- prezentarea actului de identitate valabil (buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova / permis de ședere în Republica Moldova, pașaport străin);

- semnarea formularului de identificare a Utilizatorului.

b) semnarea formularului de identificare a Utilizatorului cu semnătura electronică calificată (numai pentru Republica Moldova), prin:

Acest tip de Identificare a clientului oferă următoarele limite de tranzacționare:

 • valoarea maximă depozitată - 100 000 lei
 • limita per tranzacție – 100 000 lei
 • limita zilnică - 100 000 lei
 • limita săptămânală – 100 000 de lei
 • limita lunară - 100 000 lei
 • retragere de numerar - disponibil
 • transfer P2P (conturi de plăți) – disponibil
 • transfer P2P către persoane fără portofel - maxim 1 000 lei per tranzacție
 • servicii disponibile spre achitare - toată gama de servicii
 •  

9.8. Prestatorul poate aplica suplimentar și alte limite în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.

9.9. Pentru Conturile de plăți care au fost înregistrate de pe un număr mobil celular din rețeaua ”MOLDCELL” S.A., Identitatea clientului în sensul Legii nr. 308/2017, poate fi verificată în baza datelor de identificare și actelor deținute despre utilizatorul acestui număr în sistemul de evidență a abonaților de telefonie mobilă. Pentru situația descrisă în prezentul punct, Identificarea în persoană a clientului a fost făcută de ”MOLDCELL” S.A. la momentul contractării serviciilor de telefonie mobilă.

Acest tip de Identificare a clientului oferă următoarele limite de tranzacționare:

 • limita lunară - 3 000 lei;
 • transfer P2P (conturi de plăți) – restricționat;
 • retragere de numerar – restricționat.

 

10. Răspunderea părților

10.1. Prestatorul își limitează răspunderea numai la prejudiciul direct cauzat Utilizatorului prin neexecutarea sau întârzierea în executarea unei Operațiuni de plată, transmise conform procedurii descrise în prezentul Contract, neexecutarea sau întârzierea fiind cauzate cu intenție sau din culpă gravă constatate printr-o hotărâre judecătorească definitivă. În cazul Ordinului de plată executat incorect/neautorizat, prin prejudiciu direct se înțelege valoarea debitată incorect din Contul de plăți (în lipsa unui Ordin de plată partea Utilizatorului sau neconform Ordinului de plată primit), iar despăgubirea Utilizatorului se va realiza prin creditarea Contului de plată cu valoarea debitată în mod incorect.

10.2. Prestatorul nu este responsabil pentru orice daune, directe sau indirecte, suferite de către Utilizator din motive neimputabile Prestatorului, inclusiv survenite ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor Utilizatorului de asigurare a confidențialității Elementelor de securitate personalizate.

10.3. În situația în care Utilizatorul nu este și titularul contractului de abonament pentru numărul de telefon mobil utilizat pentru Autentificare și autorizarea Operațiunilor de plată, acesta declară pe propria răspundere că a obținut acordul titularului contractului de abonament pentru utilizarea numărului de telefon, inclusiv în scopul de a beneficia de Serviciile moldcell money.

 

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal adoptată de ”MOLDCELL” S.A. și publicată pe pagina web www.moldcell.md .

11.2. Prestatorul notifică Utilizatorul despre faptul că scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv cele având funcție de identificare (codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate) sunt următoarele: 

a)  În vederea furnizării Serviciilor moldcell money  

b) În vederea transmiterii de comunicări comerciale (marketing direct) și în scopul realizării de studii de piață, direct sau prin intermediul unor companii specializate în acest sens  

c) Pentru constituirea de baze de date și utilizarea acestora în legătură cu furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract   

d) În vederea transmiterii către autorități sau entități private legal constituite în vederea identificării, evaluării și prevenirii riscului de fraudă și prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

11.3. Prestatorul poate transfera datele cu caracter personal către entități din state care 

asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

11.4. Prestatorul informează Utilizatorul că dispune de drepturile prevăzute în legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată către Prestator.

 

12. Dispoziții finale

12.1. Prin depunerea Cererii de înregistrare se consideră încheiat prezentul Contract între Utilizator și Prestator, iar Utilizatorul este de acord cu prevederile acestuia.

12.2. Toate neînţelegerile şi/sau litigiile apărute între Utilizator și Prestator pe marginea utilizării Sistemului moldcell money, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, prin negociere. În cazul epuizării tuturor mijloacelor de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor, acestea vor fi soluţionate de către instanţele de judecată competente, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

12.3. Părțile vor fi exonerate de răspundere în cazul în care prevederile Contractului nu pot fi respectate ca urmare a unui impediment în afara controlului Părții ținute să execute. Partea care invocă justificarea datorită unui impediment, va notifica cealaltă parte în scris, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare atât de la apariția evenimentului respectiv, cât și de la încetarea acestuia.

12.4. Toate cererile, chestionarele ce urmează a fi completate și prezentate de Utilizator la semnarea prezentului Contract, precum și în decursul relației contractuale, vor face parte integrantă și vor completa prevederile Contractului.