Termeni și condiții privind prestare serviciilor de plată din contul fondurilor (avans) deținute pe contul personal

Date despre prestator:

Denumirea prestatorului:  ”MOLDCELL” S.A. – societate emitentă de monedă electronică și în același timp furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice

IDNO: 1002600046027 

Adresa juridică (sediu): Republica Moldova, MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad, 3.

Adresa de poștă electronică: moldcell@moldcell.md

Pagina web: www.moldcell.md

Sediile sucursalelor și/sau agenților de plată: https://www.moldcell.md/rom/moldcell_offices/29

Autoritatea responsabilă de supravegherea societății emitente de monedă electronică: Banca Națională a Moldovei, pagina web: www.bnm.md

Licența societății emitente de monedă electronică: Seria MMI nr. 00476 din 24.03.2022

Numărul de înregistrare în Registrul public al societăților emitente de monedă electronică: nr. 50 din 17.03.2022

Declarația informativă privind înscrierea în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice:  nr. 04 din 29.09.2008. 

Numărul de înregistrare Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice: nr. 1673 din 23.09.2008

Autoritatea responsabilă de supravegherea furnizorului de rețele și servicii de comunicații electronice: Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației (ANRCETI), pagina web www.anrceti.md

 

DEFINIȚII

 

 1. Serviciul ”Plăți cu număr Moldcell” - posibilitatea oferită unui utilizator persoană fizică al serviciilor de comunicații electronice ale ”MOLDCELL” S.A., de a solicita Prestatorului achitarea serviciilor și bunurilor ce intenționează să le procure, cu finanțarea din avansul deținut pe contul personal, transferat anterior pentru utilizarea serviciilor de comunicații electronice;
 2. Abonat – persoană fizică care a încheiat un contract de prestări servicii de telefonie celulară mobilă cu furnizorul de servicii de comunicații electronice ”MOLDCELL” S.A. sau care utilizează aceste servicii fără încheierea contractului în formă scrisă;
 3. Beneficiar – persoana care este destinatarul plății, furnizor de bunuri sau servicii în favoarea Utilizatorului.
 4. Utilizator – persoană fizică, Abonat care a împlinit vârsta de 18 ani, a acceptat prezenta ofertă publică de prestare a Serviciului și a finalizat cu succes activarea Serviciului ”Plăți cu număr Moldcell”;
 5. Contul personal – contul analitic în sistemul informațional al Prestatorului, în care se reflectă informațiile despre serviciile de comunicații electronice furnizate, plățile pentru servicii și consumul acestora.
 6. Numărul de serviciu - numărul de telefon de la care sunt trimise mesajele informative de la Prestator către Utilizator, în cadrul furnizării Serviciului;
 7. Plata prin SMS – este o interfață a Serviciului ce permite Utilizatorului să inițieze o Plată către Beneficiar prin mesaje textuale SMS 
 8. moldcell money - serviciile de plată oferite de ”MOLDCELL” S.A. utilizatorilor săi, persoane fizice, cu sau fără deschiderea unui Cont de plată, emitere de Monedă electronică și alte servicii permise de lege și licență. .
 9. Autentificare - înseamnă procedura care permite Prestatorului să verifice identitatea Utilizatorului serviciilor de plată sau valabilitatea utilizării unui anumit instrument de plată, prin utilizarea elementelor de securitate personalizate ale utilizatorului;
 10. Login – identificator numeric alocat de Prestator Utilizatorului pentru identificarea acestuia în aplicația My Moldcell. Pentru acest scop va fi utilizat numărul de telefon mobil comunicat de Utilizator la înregistrare în My Moldcell și folosit pentru comunicarea mesajelor legate de prestarea serviciului. 
 11. Parolă – identificator alfanumeric alocat de Prestator Utilizatorului sau stabilit de către Utilizator în procesul de înregistrare sau modificat ulterior de către Utilizator, necesar pentru Autentificarea Utilizatorului în My Moldcell și autorizarea Operațiunii de plată.
 12. Parolă de unică folosință – cod numeric unic/ cod QR cu valabilitate temporară, pe care Prestatorul îl afișează/ expediază Utilizatorului în My Moldcell/ prin SMS, ca răspuns la solicitarea de executare a plății în cadrul Serviciului ”Plăți cu număr Moldcell”, pentru autorizarea plății. Termenul de valabilitate a Parolei de unică folosință se indică în aplicația My Moldcell/ textul mesajului SMS. 
 13. Operațiune de plată/Plată – transferul de fonduri (transfer de credit) către Beneficiar, finanțat din contul restituirii avansului deținut în Contul personal;
 14. Ordin de plată - (dispoziție de plată), aferent transferului de credit, este dispoziția dată de Utilizator către Prestator de a executa o Operațiune de plată prin transferul unei sume în favoarea unei alte persoane (Beneficiar) pentru stingerea unei obligații bănești a Utilizatorului față de Beneficiar. În sensul Serviciului ”Plăți cu număr Moldcell” Ordinul de plată este și cerere de restituire a avansului  deținut de Utilizator în Contul personal.
 15. MyMoldcell – aplicație mobilă pusă la dispoziție utilizatorului serviciului “Plăți cu număr Moldcell” prin care Utilizatorul poate activa/ dezactiva serviciul, genera Cod QR/ Cod numeric pentru executarea plății, vizualiza informația despre tranzacțiile efectuate, etc.

OBIECTUL CONTRACTULUI

 

 1. 1.1 Conform acestor Termeni și Condiții, Prestatorul oferă Utilizatorului posibilitatea de a efectua Plăți fără/contra unui comision, folosind Serviciul ”Plăți cu număr Moldcell” pe teritoriul Republicii Moldova, către Beneficiari care acceptă această modalitate de plată. Finanțarea plăților se face prin restituirea de fonduri din avansul deținut în Contul personal al Abonatului.
  1.2 Solicitarea efectuării unei operațiuni de plată, servește temei pentru restituirea avansului egal cu valoarea operațiunii de plată ordonată, deținut în Contul personal, din care se va finanța Operațiunea de plată. 
  1.3 În cazul în care Utilizatorul achită un comision pentru plata efectuată prin utilizarea serviciului ”Plăți cu număr Moldcell” Utilizatorul împuternicește Prestatorul să rețină comisionul aferent din Contul personal concomitent cu executarea Operațiunii de plată, conform tarifelor publicate pe pagina web a Prestatorului. 

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI

 

       2.1 Pentru a putea utiliza Serviciul ”Plăți cu număr Moldcell”, este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele condiții:

 1. Să activeze această opțiune fie prin intermediul aplicației MyMoldcell, fie prin intermediul altor modalități puse la dispoziție de Prestator;
 2. Să accepte prezentul Termeni și Condiții;
 3. Să dispună de suma necesară în Contul personal, ce asigură un sold pozitiv de minim 1 (unu) MDL, după executarea operațiunii de plată ordonate și debitarea sumei comisionului;
 4. Beneficiarul plății să fie inclus în lista partenerilor care acceptă această modalitate de plată;
 5. În cazul în care Utilizatorul nu este titularul contractului de abonament pentru serviciile de comunicații electronice și acționează în numele Abonatului, Utilizatorul confirmă că deține consimțământul Abonatului pentru utilizarea informațiilor despre numărul de abonat în scopurile Serviciului și are împuternicirea de a dispune de avansul deținut pe contul personal.
 6. Dispozitivul utilizatorului la momentul ordonării Plății, trebuie să fie în aria de acoperire a furnizorului de servicii de comunicații electronice a ”MOLDCELL” S.A. în cazul Plății prin SMS sau să fie conectat la rețeaua de transport date (internet) în cazul plăților inițiate prin aplicația My Moldcell.
 7. Suma Plății este cuprinsă între 1 (unu) bani și 3000 (trei mii) MDL.
 8. Cumulativ, suma Plăților nu poate depăși 3000 (trei mii) MDL lunar.
   

  EXECUTAREA OPERAȚIUNILOR DE PLATĂ CU FINANȚAREA ACESTORA DIN FONDURILE DIN CONTUL PERSONAL AL ABONATULUI

      3.1 Ordinul de plată al Utilizatorului se execută în două etape consecutive:

      1) restituirea avansului din Contul personal;

În acest sens, transmiterea de către Utilizator a Ordinului de plată, cu finanțarea Plății din fondurile avansului deținut în Contul personal, servește temei pentru restituirea avansului din Contul personal egal cu valoarea Plății și transferul acestei sume către Beneficiar.

2) Procesarea Plății și transferul de fonduri către Beneficiar.

 1. 3.2 Pentru a iniția și autoriza un Ordin de plată, Utilizatorul va genera un Cod QR / Cod numeric în aplicația My Moldcell sau va solicita un cod numeric prin SMS transmis la numărul scurt 4002.
  3.3 Utilizatorul va prezenta Beneficiarului Codul QR/ Codul numeric generat în aplicația My Moldcell sau Codul numeric obținut prin SMS în cazul achitărilor în persoană la subdiviziunile Beneficiarului sau va introduce codul numeric în interfața dedicată în cazul achitării online.
  3.4 După executarea Ordinului de plată, Utilizatorul va fi notificat despre statutul Plății (Beneficiar, suma, produsul/serviciul achitat etc.).
  3.5 Generarea Ordinului de plată și autorizarea Operațiunii de plată așa cum este descrisă mai sus, reprezintă acordarea de către Utilizator a consimțământului de a executa Operațiunea de plată. 
  3.6 Urmare a autorizării Operațiunii de plată, Prestatorul comunică Utilizatorului dacă Ordinul de plată a fost sau nu acceptat spre executare. 
  3.7 Din momentul acceptării Ordinului de plată de către Prestator, Utilizatorul nu își poate retrage consimțământul exprimat, iar Ordinul de plată este irevocabil.
  3.8 Ordinul de plată acceptat de Prestator se va executa de către acesta în maxim 48 ore. 

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
 

4.1 Pentru executarea Ordinelor de plată și procesarea Plăților, Prestatorul poate percepe un comision de la Utilizator conform tarifelor publicate pe pagina web www.moldcell.md . Comisionul se percepe în cazul finalizării cu succes a Operațiunii de plată. Prețul serviciilor de comunicații electronice necesare prestării Serviciului ”Plăți cu număr Moldcell” (trafic internet, SMS) nu sunt incluse în comisionul respectiv. 

4.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului privind executarea Operațiunilor de plată (inclusiv refuzarea executării), aplicarea procedurilor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, deservirea clientelei și altele, sunt descrise în Contractul-cadru pentru servicii de plată prin intermediul contului de plăți sau după caz Termeni și Condiții pentru operațiuni de plată singulare.

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

 

5.1. Utilizatorul are dreptul de să utilizeze Serviciul ”Plăți cu număr Moldcell” în condițiile și în limitele stabilite în prezentul Termeni și Condiții.

5.2. Drepturile și obligațiile Utilizatorului privind executarea Operațiunilor de plată sunt descrise în Contractul-cadru pentru servicii de plată prin intermediul contului de plăți sau după caz Termeni și Condiții pentru operațiuni de plată singulare.
 

 

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

 

6.1. Prestatorul își limitează răspunderea numai la prejudiciul direct cauzat Utilizatorului prin neexecutarea sau întârzierea în executarea unei Operațiuni de plată, transmise conform procedurii descrise în prezentul Termeni și Condiții, neexecutarea sau întârzierea fiind cauzate cu intenție sau din culpă gravă constatate printr-o hotărâre judecătorească definitivă. În cazul Ordinului de plată executat incorect/neautorizat, prin prejudiciu direct se înțelege valoarea debitată incorect din Contul personal (în lipsa unui Ordin de plată din partea Utilizatorului sau neconform Ordinului de plată primit), iar despăgubirea Utilizatorului se va realiza prin creditarea Contului personal cu valoarea debitată în mod incorect.

6.2. Prestatorul nu este responsabil pentru orice daune, directe sau indirecte, suferite de către Utilizator din motive neimputabile Prestatorului, inclusiv survenite ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor Utilizatorului de asigurare a confidențialității Parolelor de unică folosință.

6.3. În situația în care Utilizatorul nu este și titularul contractului de abonament pentru numărul de telefon mobil utilizat pentru scopurile Serviciului ”Plăți cu număr Moldcell” și respectiv a Contului personal, acesta declară pe propria răspundere că a obținut consimțământul titularului contractului de abonament și este împuternicit pentru utilizarea numărului de telefon ca identificator și utilizarea informațiilor despre acest număr în scopurile Serviciului și a fondurilor din Contul personal în scopul de a beneficia de Serviciile ”Plăți cu număr Moldcell”. Utilizatorul numărului de telefon (MSISDN) de pe care se generează Ordinul de plată și se autorizează Operațiunea de plată, rămâne responsabil față de titularul contractului de furnizare a serviciilor de comunicații electronice.

 

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

7.1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal adoptată de ”MOLDCELL” S.A. și publicată pe pagina web www.moldcell.md

7.2. Prestatorul notifică Utilizatorul despre faptul că scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv cele având funcție de identificare (codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate) sunt următoarele: 

a) În vederea furnizării Serviciului ”Plăți cu număr Moldcell”.  

b) În vederea transmiterii de comunicări comerciale (marketing direct) și în scopul realizării de studii de piață, direct sau prin intermediul unor societăți specializate în acest sens  

c) Pentru constituirea de baze de date și utilizarea acestora în legătură cu furnizarea Serviciului ”Plăți cu număr Moldcell”.

d) În vederea transmiterii către autorități sau entități private legal constituite în vederea identificării, evaluării și prevenirii riscului de fraudă și prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

7.3. Prestatorul poate transfera datele cu caracter personal către entități din state care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

7.4. Utilizatorul este informat despre faptul că Beneficiarul Plății nu poate vizualiza numărul de telefon de pe care se generează Ordinul de plată și se autorizează Operațiunea de plată.

7.5. Prestatorul informează Utilizatorul că dispune de drepturile prevăzute în legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată către Prestator.

 


DISPOZIȚII FINALE

 

8.1. Utilizarea Serviciului ”Plăți cu număr Moldcell” presupune acceptarea în totalitate de către Utilizator a prevederilor prezentului Termeni și Condiții.

8.2. Toate neînțelegerile şi/sau litigiile apărute între Utilizator și Prestator pe marginea utilizării Serviciului ”Plăți cu număr Moldcell”, vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negociere. În cazul epuizării tuturor mijloacelor de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor, acestea vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

8.3. Părțile vor fi exonerate de răspundere în cazul în care prevederile prezentului Termeni și Condiții nu pot fi respectate ca urmare a unui impediment în afara controlului Părții ținute să execute. Partea care invocă justificarea datorită unui impediment, va notifica cealaltă parte în scris, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare atât de la apariția evenimentului respectiv, cât și de la încetarea acestuia.

8.4. Prevederile Contractul-cadru pentru servicii de plată prin intermediul contului de plăți și Termeni și Condiții pentru operațiuni de plată fără deschiderea unui cont – publicate pe www.moldcell.md  vor fi aplicabile prezentului Termeni și Condiții.