REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“ Achită rata lunară a creditului tău, iar moldcell money îți întoarce banii!”

Perioada promoției: 20.10.2023 – 20.11.2023

 

DEFINIŢII

Tombola- loterie publicitară în cadrul campaniei promoționale de promovare a serviciilor de plată și sau emitere/răscumpărare de monedă electronică oferite de Organizator utilizatorilor săi, persoane fizice.

Participant – persoană fizică, care corespunde condițiilor de eligibilitate expuse în prezentul Regulament.

Portofel Bonus - subcont dedicat al contului moldcell money în care sunt stocate fondurile obținute din campaniile promoționale, asupra cărora se aplică regulile respective a acestor campanii.

Joc de tip distractiv – joc desfăşurat prin intermediul interfeței web sau aplicației mobile Super Quiz şi care nu presupune câştiguri bazate pe elemente aleatorii, având ca scop testarea forţei, inteligenţei sau dexterităţii participantului.

I. Organizatorul Campaniei Promoționale:

 • 1.1.    Campania promoțională “ Achită rata lunară a creditului tău, iar moldcell money îți întoarce banii!” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de “MOLDCELL” S.A. (în continuare Moldcell) societate emitentă de monedă electronică și în același timp furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice, cu sediul pe adresa MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad, 3.
 • 1.2.    Participanții la această Campanie sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”).
 • 1.3.    Prezentul Regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultat pe pagina de internet www.moldcell.md a Organizatorului, în secțiunea dedicată Campaniei.

II. Durata și locul de desfășurare a Campaniei Promoționale:

 • 2.1.    Campania este organizată și se va desfășura pe teritoriul Republicii Moldova.
 • 2.2.    Perioada Campaniei: 20 octombrie 2023 – 20 noiembrie 2023 inclusiv, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
 • 2.3.    Participă în Campanie, persoanele fizice care au executat acțiunile descrie în Regulament între ora 00:00, data de 20 octombrie 2023 până la ora 23:59:59, 20 noiembrie 2023.
 • 2.4.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada Campaniei, această decizie fiind comunicată pe site-ul Organizatorului cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de intrarea în viguare a modificărilor.

III. Condiții de eligibilitate pentru participare:

 • 3.1.    În cadrul Campaniei sunt în drept să participe persoanele fizice care întrunesc următoarele condiții:
 • - a executat o plată de minim 500 mdl în aplicația mobilă “moldcell money”, către una din companiile de microfinanțare: Iute Credit, Easy Credit, Sebo sau Microinvest.
 • - Utilizatorul este identificat până la momentul sfârșitului Campaniei.
 • - Plățile executate doar din portofelele moldcell money.
 • 3.2.    Câștigătorii vor fi aleși pe data de 23 noiembrie. Fiecare câștigător va primi un premiu bănesc egal cu valoareunei rate lunare a creditului achitate prin intermediul serviciului de plată moldcell money. Premiul bănesc se va acorda prin virament a sumei premiului în Portofelul bonus.
 • 3.3.    Suma maximă acordată în cadrul Campaniei este 5.000 mdl.
 • 3.4.    Nu pot participa în Campanie: persoanele juridice, angajații Moldcell, rudele de gradul I ale angajaţilor, precum şi dealerii şi distribuitorii Moldcell, inclusiv angajaţii acestora.
 •  

IV. Premiile și Mecanismul de desfășurare a tombolei

 • 4.1.    Determinarea câștigătorilor premiilor, se va face în cadrul tombolei ce se realizează prin trageri la sorți automate, prin intermediul platformei www.random.org , în care vor fi aleși 3 câștigători și alți 3 câștigători de rezervă
 • 4.2.    Numele Câștigătorilor vor fi publicate pe paginile Organizatorului de pe platformele media de socializare .
 • 4.3.    Dacă Participantul desemnat câștigător nu va răspunde la apelurile telefonice ale Organizatorului, conform condițiilor Campaniei, se va contacta participantul din lista câștigătorilor de rezervă. 
 • 4.4.    Un Participant poate poate primi un singur premiu în cadrul Tombolei, iar premiul se va oferi în baza primei extrageri
 • 4.5.    În caz de refuz de a recepționa premiul, excludere sau imposibilitate de a contacta Cîștigătorul, câștigul validat pentru persoana respectivă îi revine participantului din lista de câștigători de rezervă.
 • 4.6.    Participanţii la extragerile premiilor nu vor avea careva obiecţii, pretenţii, reclamaţii etc. cu privire la condiţiile stipulate în prezentul Regulament.
 • 4.7.    În total în cadrul Campaniei se oferă 3 premii bănești, pentru 3Participanți diferiți.
 • 4.8.    Toate premiile în cadrul Campaniei vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului și nu presupun careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanţilor şi nici majorarea preţului serviciilor.
 •  

V. Exprimarea acordului și acceptarea condițiilor de participare:

 • 5.1.    Îndeplinirea cerințelor menționate în p.3. constituie manifestarea consimțământului de participare în Campanie .
 • 5.2.    Participarea la prezenta Campanie semnifică acceptarea condițiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale, inclusiv dar fără a se limita la numărul de telefon al Participantului, nume prenume, precum şi alte date necesare în cadrul participării la prezenta Campanie.
 • 5.3.    Orice participant poate fi exclus de la participare dacă:
 • - în perioada de derulare a prezentei Campanii, a încălcat prevederile prezentului Regulament.
 • - Participantul a comis acţiuni ilegale, precum şi alte fapte care intră în contradicţie cu politica comercială sau anticorupțiea Orgnizatorului sau care atentează la reputaţia acesteia.
 • 5.2.     Prin participarea la prezenta Campanie, abonații/utilizatorii Moldcell își exprimă în mod expres acordul de a primi de la Moldcell mesaje SMS precum și apeluri vocale cu caracter informativ.

VI. Informarea participanţilor:

 • 6.1.    Informaţia deplină cu privire la Campanie este disponibilă pe www.moldcell.md.
 • 6.2.    Pe perioada desfăşurării Campaniei, participanţii vor avea posibilitatea de a afla informaţii despre ordinea şi regulile de desfăşurare a Campaniei, prin apel la numărul 444 (apel gratuit).

VII. Obligaţiile câştigătorului:

 • 7.1.    7.1 Câştigătorul oricărui premiu oferit în cadrul Campaniei acceptă în mod expres obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la Campania dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, Câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor tombolei.
 • 7.2.    În cazul în care Câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câştigător a refuzat de a intra în posesia premiului.
 • 7.3.    Refuzul de a executa oricare condiţii şi/sau obligaţii stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câştigat în prezenta Campanie.
 •  

VIII. Drepturile şi limitarea responsabilităţii Organizatorului:

 • 8.1.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând premiul oferit în cadrul prezentei Campanii, precum şi condiţiile de desfăşurare, inclusiv şi prevederile prezentului Regulament fără informare prealabilă.
 • 8.2.    Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de organizare a extragerii premiului, categoriile de premii oferite, precum și rezultatele extragerii premiului.
 • 8.3.    Participanţii nu pot solicita modificarea sau/şi excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.
 • 8.4.    Refuzul de a respecta sau încălcarea oricărei din condiţiile necesare pentru a intra în posesia premiului are drept consecinţă refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.
 • 8.5.    Prezenta Campanie desfăşurată de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului.
 •  

IX. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • 9.1.    Pentru orice întrebare/nelămurire referitoare la prelucrarea datelor personale în cadrul Campaniei sau pentru exercitarea drepturilor legale, Participanții pot utiliza adresa dedicată datepersonale@moldcell.md. Alternativ, orice cereri cu privire la prelucrarea datelor personale se pot adresa și prin poștă la adresa str. Belgrad st. 3, Chișinău, MD-2060, Republica Moldova, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor moldcell money (”Moldcell” SA). Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv “ Achită rata lunară a creditului tău, iar moldcell money îți întoarce banii!”. Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).
 • 9.2.    În vederea organizării și desfășurării Campaniei, desemnării și validării câștigătorilor, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale, Organizatorul, în calitate de Operator de date cu caracter personal va prelucra date cu caracter personal aparținând persoanelor vizate - participanților la Campanie.
 • 9.3.    Organizatorul va prelucra următoarea categorie de date cu caracter personal aparținând Persoanelor vizate - numărul de telefon aferent contului moldcell money deținut și datele de identitate ale câștigătorului.
 • 9.4.    Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri juridice: îndeplinirea obligațiilor legale aferente calculării, reținerii și plății impozitului pe venituri din premii, executarea contractului la care Persoana vizată este parte respectiv realizarea interesului legitim al moldcell money.
 • 9.5.    Prevederile prezentului capitol 10 se completează cu prevederile Termenii și Condițiile de utilizare a moldcell money disponibila la adresa www.moldcell.md/termeni-conditii-moldcellmoney, Politica de Confidențialitate a companiei ”Moldcell” S.A. și Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal https://moldcell.md/files/Policies/Nota-de-informare-24012023.pdf
 •  

X. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 • 10.1.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfășurarea acestei Campania, fără drept de compensare.
 • 10.2.    Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Campaniei.
 • 10.3.    Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, publicate pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Campaniei.
 • 10.4.    În situația în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda premiile câștigătorilor desemnați pana la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

XI. Clauza AntiCorupție

 • 11.1.    Prin noțiunea de „act de corupție” se înțeleg toate sau oricare din acțiunile sau inacțiunile de corupție sancționabile în conformitate cu legislația în vigoare, comise de participanți. Actul de corupție constă în:
 • - folosirea, solicitarea, primirea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru o altă persoană, a unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit;
 • - promisiunea, oferirea sau acordarea ilegală a unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit subiecților actelor de corupție;