REGULAMENTUL TOMBOLEI „Achită și câștigă 5000 lei cu moldcell money”

DEFINIŢII

 

Organizator – societate emitentă de monedă electronică și în același timp furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice „MOLDCELL” S.A. (în continuare și Moldcell) cu sediul pe adresa MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad, 3.

 

Tombola Achită și câștigă 5000 lei cu moldcell money (în continuare ”Tombola”) loterie publicitară în cadrul campaniei promoționale de promovare a plăților efectuate prin Contul moldcell money, dezvoltat de Moldcell în calitate de societate emitentă de monedă electronică. Tombolă organizată în scopuri publicitare pentru utilizatorii serviciilor de emitere a monedei electronice și/sau serviciilor de plată Moldcell.

 

Participant – persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani la momentul extragerii și corespunde condițiilor de eligibilitate expuse în prezentul Regulament.

moldcell money - serviciile de plată și sau emitere/răscumpărare de monedă electronică oferite de Organizator utilizatorilor săi, persoane fizice prin intermediul unui Cont moldcell money.

Cont moldcell money - cont de plată deținut în numele unui utilizator al serviciului moldcell money, folosit pentru executarea operațiunilor de plată.

Portofel Bonus – compartiment al contului moldcell money în care sunt stocate fondurile obținute din campaniile promoționale, asupra cărora se aplică regulile respective ale acestor campanii.

                                                                                                  

1. CONDIȚII GENERALE ALE TOMBOLEI

1.1. Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.2. Prezentul Regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultat pe pagina de internet www.moldcell.md a Organizatorului, în secțiunea dedicată Tombolei.

1.3. Fondul de premii este de 15 000 (cincisprezece mii) MDL.

1.4.  Toate premiile în cadrul Tombolei vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului și nu presupun careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanţilor şi nici majorarea preţului serviciilor

 

2. DURATA TOMBOLEI, TERITORIUL DE DESFASURARE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

2.1. Tombola este organizată și se va desfășura pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada 3 februarie 2023 – 23 aprilie 2023 (denumită în continuare “Perioada Tombolei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

2.2. Participă în Tombolă operațiunile de plată mai mari de 150 (una sută cincizeci) MDL, care au fost efectuate prin intermediul Contului moldcell money între ora 00:00, data de 03 februarie 2023 și ora 23:59:59, data de 23 aprilie 2023

 

3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

 

3.1. La prezenta Tombolă vor participa toate persoanele fizice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • este titularul/a unui cont activ moldcell money
  • a împlinit vârsta de 18 ani la momentul extragerii
  • efectuează cel puțin o operațiune de plată de minim 150 MDL.

3.2. Nu corespund condițiilor Tombolei:

  • Operațiunile de plată, către Moldcell (pentru servicii de comunicații electronice), dacă în următoarele 30 de zile de la această operațiune, s-au efectuat supliniri din contul avansului deținut pe numărul de telefon Moldcell către Contul moldcell money.
  • În perioada de derulare a prezentei Tombole, Participantul a încălcat prevederile prezentului Regulament.
  • Participantul a comis acțiuni care intră în contradicție cu politicile Moldcell sau care atentează la reputația acesteia.

3.3. La Tombolă nu pot participa angajații Organizatorului și membrii familiilor acestora.

 

4. determinarea câștigătorilor

4.1. În cadrul Tombolei pot participa deținătorii de Cont moldcell money, activ la momentul extragerii, deschis atât până la lansarea Tombolei, cât și pe parcursul desfășurării acesteia.
4.2. O operațiune de plată de minim 150 MDL reprezintă o singura șansă de participare la tombolă. Mai multe operațiuni de plată efectuate de minim 150 MDL, presupun mai multe șanse de participare in Tombolă.

4.3. Participă la Tombolă operațiunile de plată către comercianți, pentru bunurile livrate sau serviciile prestate de aceștia (inclusiv bunurile digitale cum ar fi de exemplu jocurile online etc.).

4.4 Operațiunile de plată către persoane fizice inclusiv remiterile de bani, retrageri de numerar, depunerile în Contul moldcell money - inclusiv prin transfer, nu se califică și nu participă la Tombolă.

4.5 Extragerea pentru determinarea câștigătorilor va avea loc după finalizarea Tombolei, pe data de 24 aprilie 2023.

4.6. Determinarea câștigătorilor premiilor, se va realiza prin trageri la sorți automate, efectuate prin intermediul paginii web www.random.org   

Notă: Extragere cu succes va fi considerată extragerea în cadrul căruia va fi selectat drept câștigător un Participant care corespunde condițiilor prezentului Regulament.

4.7. Un Participant poate poate primi un singur premiu în cadrul tombolei, indiferent de numărul de operațiuni de plată care pot participa la extragere, iar premiul se va oferi în baza primei extrageri.
4.8. După finalizarea extragerilor, numele și prenumele câștigătorilor vor fi publicate pe pagina web a Organizatorului - www.moldcell.md. Totodată, câștigătorii vor fi informați de către un reprezentant al Organizatorului prin intermediul unui mesaj SMS expediat la numărul de telefon pe care a fost înregistrat Contul moldcell money sau prin intermediul unui apel telefonic la acest număr. Se consideră că Organizatorul și-a executat obligația sa privind informarea câștigătorului din momentul executării acțiunilor specificate prezentul punct.

4.9. În cazul în care câștigătorul desemnat în urma extragerii, nu este identificat conform regulilor de utilizare a Contului de plăți moldcell money, pentru oferirea premiului acesta urmează să treacă procesul de identificare în conformitate cu procedurile Organizatorului. Pentru identificare, câștigătorul desemnat trebuie să prezinte buletinul de identitate în caz că este cetățeanul Republicii Moldova. În cazul în care câștigătorul desemnat nu este cetățean RM, acesta trebuie să prezinte Permisul de Ședere dacă e Rezident sau Pașaportul, dacă e nerezident.

4.10. Până la oferirea premiului, câștigătorul va semna  actului de primire-predare a premiului  Semnarea Actului de primire-predare a premiului se semnează la sediul Organizatorului, după prezentarea unui act de identitate valabil.

4.11 În cazul în care câștigătorul nu îndeplinește condițiile pentru oferirea premiului, indicate în prezentul regulament în decurs de 2 zile lucrătoare, sau nu este eligibil Organizatorul va efectua o extragere suplimentară pentru desemna un alt câștigător.

4.12. Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde 3 încercări de a extrage un următor câștigător al fiecărui premiu. În cazul în care după 3 tentative premiul nu poate fi oferit, Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza premiul respectiv după propria sa discreție.

5. Premiile oferite în cadrul Tombolei

 

5.1. Fondul de premiere al Tombolei constituie 15000 (cincisprezece mii) MDL și este format din 3 premii a câte 5000 (cinci mii) MDL fiecare.

5.2. Premiul în valoare de 5000 MDL se oferă prin depunerea prin transfer în compartimentul ‘portofel bonus’ al contului de plată moldcell money a sumei premiului și poate fi utilizat pentru executarea plăților disponibile în aplicația moldcell money, însă nu poate fi transferat online/în numerar altor utilizatori care dețin conturi în cadrul moldcell money sau altor prestatori, precum și nu poate fi retras în numerar.

5.3. Premiul este valabil și poate fi valorificat până pe 28 aprilie 2024. În caz că premiul nu a fost valorificat, total sau parțial, suma nevalorificată va fi anulată pe 28 aprilie 2024, ora 00:00.

5.4. Posibilitatea de a utiliza suma premiului va fi retrasă, fără posibilitate de restituire, în cazul în care participantul închide contul moldcell money, indiferent de cauză.

5.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând premiul oferit în cadrul prezentei Tombole, precum și condițiile de desfășurare.. Modificarea ulterioară a premiilor oferite în cadrul Tombolei, va fi anunțată prin publicarea informației respective pe site-ul oficial www.moldcell.md, cu modificarea Regulamentului Tombolei. 

 

6. RĂSPUNDERE

6.1. Prin participarea la  Tombolă, toți Participanții sunt de acord și se obligă să respecte termenii și condițiile stabilite prin prezentul Regulament.

6.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul niciunei situații ce determină imposibilitatea participării la Tombolă ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice produselor și serviciilor moldcell money, ca de exemplu, dar fără a se limita la: întreruperea funcționării aplicației moldcell money, nefuncționarea telefonului/terminalului pe care este instalată aplicația moldcell money sau situarea acestuia în afara ariei de acoperire a serviciilor de telefonie celulară mobilă a oricărui operator din Republica Moldova, etc.
 

7. OBLIGAȚIILE CÂȘTIGĂTORULUI

7.1. Pentru a primi premiul, câștigătorul trebuie să prezinte actele specificate în prezentul Regulament.

7.2. Participantul care a câștigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă se primească premiul respectiv conform regulilor stabilite sau să prezinte în scris refuzul de a intra în posesia premiului în 2 zile lucrătoare.

7.3. Câștigătorul oricărui premiu oferit în cadrul Tombolei acceptă în mod expres obligația sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la Tombola dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, câștigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele și imaginea sa pentru anunțarea oficială, în mod public, a rezultatelor extragerii.

7.4. În cazul în care câștigătorul nu va accepta oricare din condițiile și/sau obligațiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat câștigător a refuzat de a intra în posesia premiului. Prin semnare actului de primire-predare a premiului se consideră că câștigătorul a acceptat prezentele condiții și obligații stabilite pentru câștigător și exclude ulterior posibilitatea refuzării executării acestor condiții și/sau obligații.

7.5. Refuzul de a executa oricare condiții și/sau obligații stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câștigat în prezenta Tombolă.

 

8. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfășurarea acestei Tombole, fără drept de compensare.

8.2. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Tombolei.

8.3. Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, publicate pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Tombolei.

8.4. în situația în care Tombola este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda premiile câștigătorilor desemnați pana la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

 

9. TAXE, IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze eventualele taxe și impozite datorate în calitatea sa de Organizator/plătitor de venituri pentru Premiile obținute de către câștigători, în conformitate cu Codul Fiscal și actele normative aplicabile, în vigoare pe durata Tombolei. Orice alte obligații de natură fiscală (declarative sau de plată) sau de orice altă natură, referitoare la premiile câștigate, care sunt în sarcina individuală a câștigătorilor, conform legislației în vigoare, vor fi îndeplinite exclusiv de către aceștia, Organizatorul neavând nicio obligație sau răspundere în acest sens.

 

10. PRELUCRAREA DATELOR CARACTER PERSONAL

10.1. Pentru orice întrebare/nelămurire referitoare la prelucrarea datelor personale în cadrul Tombolei sau pentru exercitarea drepturilor legale, Participanții pot utiliza adresa dedicată datepersonale@moldcell.md. Alternativ, orice cereri cu privire la prelucrarea datelor personale se pot adresa și prin poștă la adresa str. Belgrad st. 3, Chișinău, MD-2060, Republica Moldova, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor moldcell money (IM ”Moldcell” SA). Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Tombolei, respectiv „Achită și câștigă 5000 lei cu moldcell money”. Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

10.2. În vederea organizării și desfășurării Tombolei, desemnării și validării câștigătorilor, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale, Organizatorul, în calitate de Operator de date cu caracter personal va prelucra date cu caracter personal aparținând persoanelor vizate - participanților la Tombolă.

10.3. Organizatorul va prelucra următoarea categorie de date cu caracter personal aparținând Persoanelor vizate - numărul de telefon aferent contului moldcell money deținut și datele de identitate ale câștigătorului.

 

10.4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri juridice: îndeplinirea obligațiilor legale aferente calculării, reținerii și plății impozitului pe venituri din premii, executarea contractului la care Persoana vizată este parte respectiv realizarea interesului legitim al moldcell money.

10.5. Prevederile prezentului capitol 10 se completează cu prevederile Termenii și Condițiile de utilizare a moldcell money disponibila la adresa www.moldcell.md/termeni-conditii-moldcellmoney, Politica de Confidențialitate a companiei Moldcell și Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal https://moldcell.md/files/Policies/Nota-de-informare-24012023.pdf.