REGULI COMUNE DE PRESTARE A SERVICIILOR

 ÎN SISTEMELE DE REMITERE DE BANI

 

 1. Dispoziții Generale

Date despre prestator:

Denumirea prestatorului:  ”MOLDCELL” S.A.

IDNO: 1002600046027

Adresa juridică (sediu): Republica Moldova, MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad, 3.

Adresa de poştă electronică: moldcell@moldcell.md

Pagina web: www.moldcell.md

Adresele punctelor de lucru Prestatorului: https://www.moldcell.md/rom/moldcell_offices/29

Autoritatea responsabilă de supravegherea societății emitente de monedă electronică: Banca Națională a Moldovei, pagina web: www.bnm.md

Licența societății emitente de monedă electronică: Seria MMI nr. 000477 din 21.03.2023

Numărul de înregistrare în Registrul public al societăților emitente de monedă electronică: nr. 7 din 17.03.2022

 

Prezentele Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani (denumite în continuare – ”Reguli”) sunt elaborate în conformitate cu legislația Republicii Moldova și conţine prevederi comune tuturor Sistemelor de remitere de bani la care participă Prestatorul.

 

 1. Definiții

Termenii şi expresiile utilizate în prezentele Reguli au semnificațiile prevăzute în actele normative sau așa cum sunt definite în continuare:

Act de identitate - act valabil ce atestă identitatea persoanei: toate tipurile de pașapoarte, de buletine de identitate, permisele de ședere, documentele de călătorie ale apatrizilor (Convenția privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954), ale refugiaților (Convenția cu privire la statutul refugiaților din 28 iulie 1951) şi ale beneficiarilor de protecție umanitară, eliberate de autoritățile competente ale RM sau documente de călătorie (pașapoarte) eliberate de alte state și în vigoare la momentul prestării serviciilor.

Beneficiar/Destinatar - persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu care deține un act de identitate valabil care este destinatarul fondurilor ce au făcut obiectul unei  operaţiuni de plată de remitere de bani;

Curs valutar - reprezintă rata de schimb a unei valute în raport cu leul moldovenesc;

Cod secret de unică folosință - cod de unică folosință, transmis de către prestatorul  de servicii de plată participant al Plătitorului destinat identificării remiterii de bani și autorizarea Beneficiarului la eliberarea fondurilor

Plătitor - persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu care dă ordin de remitere de bani în cazul în care nu deține un cont de plăți;

Punct de lucru – subdiviziune a Prestatorului în care Utilizatorii pot solicita expedierea/eliberarea fondurilor aferente remiterii de bani prin Sisteme de remitere de bani

Remitere de bani – serviciu de plată în cadrul căruia se primesc fonduri de la plătitor fără crearea unui cont de plăţi pe numele plătitorului sau al beneficiarului plăţii, cu scopul unic de a transfera o sumă corespunzătoare beneficiarului plăţii sau unui alt prestator de servicii de plată care acționează în numele beneficiarului plăţii, şi/sau în cadrul căruia fondurile sînt primite în numele beneficiarului plăţii şi sînt puse la dispoziția acestuia;

Sistem de remitere de bani - sistem reglementat de norme comune participanţilor sistemului aferente procesării, compensării şi decontării mijloacelor băneşti aferente remiterilor de bani şi în cadrul căruia executarea remiterii de bani nu este condiţionată de utilizarea unui cont de plăţi al Plătitorului/Beneficiarului;

Utilizator – noțiune comună pentru numirea în context, după caz, a Beneficiarului și/sau Plătitorului;

 

 1. INFORMAȚII GENERALE

3.1.      Remiterea de bani reprezintă un serviciu de plată rapid, în cadrul căruia se primesc fonduri de la Plătitor fără necesitatea creării unui cont de plăţi pe numele său sau al Beneficiarului plății, cu scopul unic de a transfera/remite o sumă corespunzătoare Beneficiarului plății în numerar.  

3.2.      ”MOLDCELL” S.A. oferă servicii de Remiteri de bani cu eliberarea fondurilor Beneficiarilor în moneda națională (MDL) prin intermediul Punctelor de lucru. Mai multe informații despre adresa Punctelor de lucru, puteți găsi pe pagina web www.moldcell.com

3.3.      Utilizarea serviciului ”Remiteri de bani” implică acceptarea prezentelor Reguli de către Utilizatori și condițiilor specifice, publicate pentru fiecare Sistem de remitere de bani în parte.

3.4.      Prestatorul participă în calitate de prestator de servicii de plată participant la următoarele Sisteme de remitere de bani:

- Western Union

 

 1. OBIECTUL PREZENTELOR REGULI

Prezentele Reguli descriu:

1) procedurile de expediere și eliberare a Remiterii de bani;

2) procedura de modificare, returnare și anulare a Remiterii de bani

2) limitele și restricțiile la expedierea Remiterii de bani.

 

 1. Limitele
  1.  Expedierea remiterilor de bani poate fi efectuată cu următoarele destinaţii (scopuri):

a) cheltuieli familiale;

b) sub formă de donație

c) în legătură cu stabilirea cu domiciliul în străinătate;

d) în legătură cu aflarea temporară în străinătate;

e) în scopul obținerii vizei;

f) remiteri de bani necomerciale socialmente importante;

g) remiteri de bani ale persoanei fizice în contul său deschis în străinătate;

h) alte remiteri de bani în favoarea nerezidenţilor.

 

  1. În dependență de scop, legislația valutară stabilește următoarele limite valorice și cerințe față de prezentarea documentelor justificative pentru remitere de bani de la persoană fizică rezidentă în străinătate:

 

5.2.1. Persoana fizică rezidentă care se stabileşte cu domiciliul în străinătate poate efectua transferul în străinătate al mijloacelor băneşti deţinute de către aceasta cu drept de proprietate după cum urmează:

 1. Remiterea de bani în sumă ce nu depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul acestora) – fără prezentarea Prestatorului a documentelor justificative;
 2. Remiterea de bani în sumă ce depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul acestora), la prezentarea la Prestator a următoarelor documente:

i) actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată menţiunea privind autorizarea emigrării de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (paşaportul, eliberat cetăţeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieşirea din/intrarea în Republica Moldova sau paşaportul naţional al cetăţeanului străin);

ii) documentele ce confirmă deţinerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor băneşti supuse transferării din Republica Moldova (de exemplu, contractul de vânzare cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare, certificatul de moştenitor).

 

5.2.2. Cheltuieli familiale (în străinătate în favoarea altor rezidenţi):

a) până la 10 000 euro (sau echivalentul acestora) – fără prezentarea Prestatorului a documentelor justificative;

b) de la 10 000 euro (sau echivalentul acestora) – la prezentarea Prestatorului a următoarelor documente:

i. ce confirmă calitatea de membru al familiei (ex. certificat de naștere, certificat de căsătorie) și

ii. ce confirmă necesitatea efectuării plății /transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul și conțin date despre suma plății /transferului.

 

5.2.3. Donație:

a) până la 10 000 euro (sau echivalentul acestora) – fără prezentarea Prestatorului a documentelor justificative;

b) de la 10 000 euro (sau echivalentul acestora) – la prezentarea Prestatorului a Contractului de donație.

 

5.2.4. Stabilirea cu domiciliul în străinătate:

a) până la 10 000 euro (sau echivalentul acestora) – fără prezentarea Prestatorului a documentelor justificative;

b) un transfer în sumă ce depășește 10 000 (sau echivalentul acestora) – la prezentarea Prestatorului a următoarelor documente:

i. actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată mențiunea privind autorizarea emigrării de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (pașaportul, eliberat cetățeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieșirea din /intrarea în Republica Moldova sau pașaportul național al cetățeanului străin)

și

ii. documentele ce confirmă deținerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor bănești supuse transferării din Republica Moldova (de exemplu, contractul de vânzare – cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare, certificatul de moștenitor).

 

5.2.5. Aflarea temporară în străinătate:

a) până la 10 000 euro (sau echivalentul acestora) – fără prezentarea Prestatorului a documentelor justificative;

b) de la 10 000 euro (sau echivalentul acestora) – la prezentarea Prestatorului a următoarelor documente:

i. ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituție străină de învățământ, instituție medicală sau de la locul de muncă din străinătate, permisul de ședere temporară în statul străin respectiv)

și

ii. ce confirmă necesitatea efectuării de către persoana fizică a plății /transferului și conțin date despre suma plății /transferului.

 

5.2.6. Obţinerea vizei:

a) până la 10 000 euro (sau echivalentul acestora) – fără prezentarea Prestatorului a documentelor justificative;

b) de la 10 000 euro (sau echivalentul acestora) – la prezentarea Prestatorului a următoarelor documente:

i) a documentului /informației ce confirmă necesitatea existenței în străinătate a mijloacelor bănești pe numele persoanei fizice pentru obținerea vizei și conține date despre suma mijloacelor bănești necesare (de exemplu, documentul /informația misiunii diplomatice a statului străin în care este specificată cerința depunerii mijloacelor bănești în contul deschis la o bancă din străinătate pentru obținerea vizei de intrare și suma necesară a fi depusă)

și

ii. a documentelor care confirmă scopul /motivul vizitei, necesare pentru prezentarea la misiunea diplomatică /oficiul consular respectiv pentru obținerea vizei corespunzătoare.

 

 

 1. PROCEDURA EXPEDIERII

6.1. Expedierea remiterii de bani se poate efectua de către Plătitor în orice Punct de lucru al Prestatorului (magazine).

6.2. Plătitorul trebuie să corespundă cerințelor Prestatorului din domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului şi legislației în vigoare în domeniul respectiv.

 

6.3. La efectuarea remiterii de bani este necesar ca Plătitorul:

a) Să prezinte reprezentantului Prestatorului actul de identitate valabil în original și documentele justificative (după caz);

b) Să comunice (în scris sau verbal) cu exactitate reprezentantului Prestatorului informația necesară pentru introducerea în sistemul informațional a datelor despre remiterea de bani: numele, prenumele Beneficiarului (adresa de domiciliu, numărul de telefon etc), suma și valuta remiterii, țara de destinație și scopul plății și respectă prevederile legislației valutare;

c) Să transmită reprezentantului Prestatorului suma de bani ce face obiectul remiterii de bani;

d) Să achite Prestatorului comisionul pentru prestarea executarea remiterii de bani.

6.4. Pentru prestarea serviciului de remitere de bani este necesar ca Prestatorul sa ia și să păstreze o copie de pe actul de identitate prezentat în original

6.5. Prestatorul eliberează Plătitorului confirmarea încasării fondurilor ce fac obiectul remiterii de bani și a comisionului, iar Plătitorul semnează documentele ce confirmă încasarea sumei de către Prestator pentru remiterea de bani așa cum a fost ordonată de Plătitor.

6.6. Prestatorul comunică Plătitorului codul unic secret de identificare a remiterii de bani, în Sistemul de remitere de bani.

6.7. Pentru eliberarea fondurilor aferente unei remiteri de bani, Plătitorul comunică Beneficiarului următoarele date:

a) denumirea Prestatorului;

b) suma Remiterii de bani.

c) codul unic secret de identificare a remiterii de bani, în Sistemul de remitere de bani.

 

6.8. Plătitorul este obligat să nu divulge datele despre remiterea de bani, persoanelor terţe.

6.9. Prestatorul efectuează expedierea prin intermediul Sistemului de remiteri de bani selectat de Plătitor după ce Plătitorul depune suma remiterii de bani în  moneda națională şi achită comisionul pentru remiterea de bani în conformitate cu tarifele Prestatorului.

6.10. Recepționarea de la Plătitor a fondurilor în numerar, în cadrul Sistemelor de remitere de bani, se face în interiorul programului de lucru ale Punctelor de lucru ale Prestatorului, indicat pe pagina web www.moldcell.md

6.11. Procesarea informației aferente remiterii de bani și disponibilitatea fondurilor pentru eliberare Beneficiarului, are loc de regulă imediat, dar nu mai mult de 2 zile lucrătoare.

6.12. După expirarea termenul de prescriptie stabilit de legislatia în vigoare, dacă fondurile nu au fost ridicate de către Destinatar sau revendicate de Plătitor, tranzacția se va anula definitiv, iar fondurile nu vor putea fi eliberate.

 

 1. Procedura MODIFICĂRII, returnării SAU ANULĂRII REMITERII

7.1. Plătitorul poate să solicite modificarea, returnarea sau anularea remiterii de bani și după caz restituirea fondurilor, prezentându-se în persoană (sau reprezentantul în bază de procură) la Punctul de lucru al Prestatorului, pînă la momentul eliberării fondurilor Beneficiarului.  

Modificarea, returnarea sau anularea Remiterii de bani poate fi efectuată după prezentarea bonului fiscal și extrasului eliberat (în original) de Prestator la primirea fondurilor pentru Remiterea de bani şi cererii scrise în forma stabilită de Prestator.

7.2. În cazul în care returnarea Remiterii de bani se solicită în legătură cu expirarea termenului validității acesteia, Plătitorul, pe lîngă informația de mai sus, va prezenta și mesajul SMS expediat de către Prestator cu textul notificării despre anularea Remiterii de bani.

7.3. Plătitorul este obligat să solicite anularea Remiterii de bani și returnarea fondurilor, în toate cazurile în care există dubii rezonabile că datele despre transfer au fost compromise (au devenit cunoscute terților).

7.4. Prestatorul va restitui fondurile în termen de 30 zile din momentul depunerii cererii Plătitorului de restituire a fondurilor pentru transferul de bani anulată ca urmare a nerevendicării în termenul stabilit,  

 

 1. Procedura eliberării remiterii de bani
  1. Eliberarea Remiterii de bani este posibilă în orice subdiviziune directă a Prestatorului, personal Beneficiarului, după identificarea acestuia în baza unui act de identitate valabil, așa cum sunt definite în prezentele Reguli.
  2. Fondurile ce fac obiectul Remiterii de bani, se pot elibera și reprezentantului în bază de procură din numele Beneficiarului.
  3. În cazul în care eliberarea fondurilor este solicitată prin reprezentant, acesta din urmă va prezenta procura autentificată/legalizată notarial cu indicarea expresă a dreptului de a primi transferuri/remiteri de bani în numele Beneficiarului sau copia autentificată a procurii și actul de identitate valabil.
  4. Fondurile ce fac obiectul unei Remitere de bani, pot fi recepționate de către Beneficiar la solicitarea verbală sau scrisă a acestuia (sau a reprezentantului în bază de procură) cu prezentarea următoarelor informații:

a) Codul unic al remiterii de bani;

b) Suma și valuta remiterii de bani;

c) Numele, prenumele și patronimicul Plătitorului (în dependență de Sistemul de remitere de bani);

 

  1. La eliberarea remiterii de bani, reprezentantul Prestatorului verifică dacă în sistemul informațional al Sistemului de remiteri de bani este indicată informaţia deplină cu privire la remiterea de bani și la identitatea Plătitorului.
  2. Dacă datele indicate mai sus, nu corespund datelor înregistrate în sistemul de transfer de bani, generate la expedierea Remiterii de bani și furnizate Plătitorului, Remiterea de bani nu se eliberează Beneficiarului sau reprezentantului acestuia.
  3. După furnizarea corectă de către Beneficiar a tuturor informațiilor necesare pentru eliberarea remiterii de bani, Prestatorul va elibera Beneficiarului în numerar fondurile transferate integral (
  4. În situația de care Remiterea de bani a fost anulată și/sau returnată Plătitorului, Remiterea de bani nu se eliberează Beneficiarului.
  5. Prestatorul este în drept să ceară informaţie suplimentară şi documente justificative la eliberarea Remiterii de bani în conformitate cu procedurile interne și legislația în vigoare,
  6. Prestatorul este în drept să nu elibereze Beneficiarului Remiterea de bani în cazurile necorespunderii acestuia legislației Republicii Moldova şi în special a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, nr.308 din 22.12.2017, sau în cazul constatării fraudei, tentativei de fraudă, abuzului, şi/sau actelor ilegale din partea Utilizatorilor sau persoanelor terţe.
  7.  Prestatorul va iniția eliberarea banilor doar după ce se convinge că deține suma integrală.
  8. Eliberarea fondurilor Beneficiarului în numerar, în cadrul Sistemelor de remitere de bani, se face în interiorul programului de lucru ale Punctelor de lucru ale Prestatorului, indicat pe pagina web www.moldcell.md

 

 1. Comisioane

9.1. Comisionul perceput pentru Remitere de bani, se stabilește de către Sistemul de remitere de bani

9.2. Comisionul aferent Remiterii de bani se achită în mod integral de către Plătitor la inițierea Remiterii de bani.

 

 1. Drepturile și obligațiile utilizatorului

10.1. Plătitorul are dreptul:

a) Să obțină informația despre regulile de executare a Remiterii de bani și să ia cunoștință cu prezentele Reguli în prealabil;

b) Să solicite și să primească asistență în cazul soluționării problemelor ce țin de eliberarea Remiterii de bani expediate;

c) Să solicite modificarea, anularea si returnarea Remiterii de bani, pînă la momentul eliberării Remiterii de bani.

10.2. Plătitorul este obligat:

a) Să respecte cerințele legislației Republicii Moldova și prevederile prezentelor Reguli;

b) Sa prezinte Prestatorului, la solicitarea acestuia, documentele justificative pentru expedierea Remiterii de bani;

c) Să furnizeze Beneficiarului Remiterii de bani datele necesare pentru primirea Remiterii de bani;

e) Să utilizeze Remiterea de bani pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională;.

10.3. Drepturile Beneficiarului:

a). Să primească la cerere, în interiorul termenului stabilit în prezentele Reguli, Remiterea de bani expediată pe numele său;

b) Să primească un act ce confirmă eliberarea Remiterii de bani.

c) Să obțină informația despre regulile de executare a Remiterii de bani și să ia cunoștință cu prezentele Reguli în prealabil;

10.4. Obligațiile Beneficiarului:

a) Să respecte cerințele legislației Republicii Moldova și prevederile prezentelor Reguli;

b)  Să prezinte Prestatorului un act de identitate valabil;

c) Să prezinte informația necesară pentru eliberarea Remiterii de bani, inclusiv codul secret de unică folosință;

4. Să prezinte documentele justificative pentru eliberarea Remiterii de bani la necesitate.

 

 1. Responsabilitatea prestatorului

11.1.  Prestatorul nu poartă răspundere în cazul când Plătitorul a indicat eronat datele relevante expedierii Remiterii de bani;

11.2. Prestatorul nu poartă răspundere în cazul când Plătitorul nu a comunicat Beneficiarului datele corecte necesare recepționării Remiterii de bani.

11.3. Prestatorul va elibera Plătitorului dovada încasării fondurilor pentru efectuarea Remiterii de bani.

11.4.Prestatorul ţine evidenţa cazurilor de fraudă şi a tentativelor de fraudă într-un registru special, luînd toate măsurile necesare pentru minimizarea fraudelor şi descurajarea tentativelor de fraudă în sistemul de transfer de bani.

11.5. Prestatorul, în cazul în care identifică existenţa în cadrul Sistemului de remitere de bani a unor scheme frauduloase, care pot leza interesele Utilizatorilor serviciilor de Remitere de bani, informează Plătitorul cu privire la caracteristicile schemelor frauduloase în vederea prevenirii implicării acestuia în asemenea scheme, cum ar fi, efectuarea unor plăţi/transferuri de bani în avans, transferuri de bani către persoane necunoscute Plătitorului, expedierea copiei documentului care confirmă efectuarea Remiterii de bani unor persoane necunoscute.

11.6. Prestatorul asigură disponibilitatea în subdiviziunile directe ale acestuia, publicarea pe pagina-web oficială şi actualizarea, pe măsura apariţiei modificărilor, a condiţiilor de executare a Remiterii de bani prin sistemul de remitere de bani ales de Plătitor.

 

 1. modul de înaintare de către plătitor/beneficiar a reclamaţiilor privind serviciile de remitere de bani.
  1. Prestatorul primeşte, înregistrează şi examinează reclamaţiile privind expedierea/eliberarea Remiterilor de bani cu utilizarea Sistemelor de remitere de bani la care participă prin intermediul Serviciului suport clienți la numărul de telefon:444 sau e-mail moldcell@moldcell.md sau în scris transmis la sediul Prestatorului.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

13.1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal adoptată de ”MOLDCELL” S.A. și publicată pe pagina web www.moldcell.md .

13.2. Prestatorul notifică Utilizatorul despre faptul că scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv cele având funcție de identificare sunt următoarele:

a)  În vederea furnizării Serviciilor ”Remitere de bani”

b) În vederea transmiterii de comunicări comerciale (marketing direct) și în scopul realizării de studii de piață, direct sau prin intermediul unor companii specializate în acest sens  

c) Pentru constituirea de baze de date și utilizarea acestora în legătură cu furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentelor Reguli.   

d) În vederea transmiterii către autorități sau entități private legal constituite în vederea identificării, evaluării și prevenirii riscului de fraudă și prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

13.3. Prestatorul poate transfera datele cu caracter personal către entități din state care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

13.4. Prestatorul informează Utilizatorul că dispune de drepturile prevăzute în legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată către Prestator.